Hvor­for vil du stu­de­re her?

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Char­les Gi­rard,

– Først og fremst kom­mer jeg til Nor­ge for å stu­de­re øko­no­mi og le­del­se her. Det er in­gen ven­ner av meg som har gått på den­ne sko­len før, el­ler an­be­falt stu­di­et her til meg. Li­ke­vel vil­le jeg hit, til Uni­ver­si­te­tet i Ag­der. Jeg har nem­lig hørt mye bra om Nor­ge sånn ge­ne­relt sett, også har jeg snak­ket med man­ge nord­menn i Pa­ris. Jeg vet al­le­re­de at jeg kom­mer til å els­ke det­te lan­det. Det er så flott her, med na­tu­ren og alt. Kan­skje kom­mer jeg til å bo her i man­ge år! I til­legg er det vel­dig greit at skole­til­bu­det er gra­tis for oss, det er vel­dig po­si­tivt.

De­bora Deng,

– Jeg skal stu­de­re kom­mu­ni­ka­sjon og jour­na­lis­tikk her. Jeg vil­le dra til Kristiansand for­di jeg els­ker Nor­ge. Væ­ret er flott her, og men­nes­ke­ne er vel­dig snil­le og hjelp­som­me. Hvis jeg tren­ger hjelp til noe, så får jeg hjelp med en gang. Det er kjempe­fint. Jeg vet fak­tisk ikke helt hva jeg må få med meg mens jeg er i Nor­ge, men jeg er vel­dig spent på å bli kjent med det­te fine lan­det.

Frank­ri­ke:

Ki­na:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.