Skal tre­nes opp med si­mu­la­tor o

Luft­for­sva­rets skole­sen­ter på Kje­vik skal leg­ges ned. Men før den tid kom­mer både fly­ve­re og sys­tem­ope­ra­tø­rer for å tre­nes opp til å bru­ke for­sva­rets nye red­nings­he­li­kop­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Her har vi en ak­tiv si­mu­la­tor som du kan star­te he­li­kop­te­ret på bak­ken med, el­ler du kan fly det, for­kla­rer ma­jor Rolf Flat­val, mens en ty­de­lig ser Top­dals­elva i bak­grun­nen.

Han skal sam­men med fem and­re in­struk­tø­rer hol­de kurs for fly­ve­re, sys­tem­ope­ra­tø­rer, tek­ni- ker­ne og helse­per­so­nell på Luft­for­sva­rets skole­sen­ter på Kje­vik om det nye he­li­kop­te­ret AW101.

Grun­nen er at red­nings­he­li­kopt­re­ne Sea King, som blir brukt i dag, et­ter hvert skal fa­ses ut.

AW101 er de nye he­li­kopt­re­ne som skal bi­dra med red­ning fra luf­ta der­som det er fare på fer­de. Og opp­tre­nin­gen vil bli hel­di­gi­ta­li­sert.

MISTER AR­BEIDS­PLAS­SER

Kristiansand mister over 200 stat­li­ge ar­beids­plas­ser når Luft­for­sva­rets skole­sen­ter på Kje­vik leg­ges ned. Re­gje­rin­gens for­slag om å sam­le Luft­for­sva­rets skole­virk­som­het på Vær­nes i Trøn­de­lag lig­ger i For­sva­rets lang­tids­plan, og ble vel­sig­net av Stor­tin­get før jul i fjor. Pro­ses­sen med å flyt­te skole­sen­te­ret fra Kje­vik slutt­fø­res i 2025.

Men først skal alt­så sen­te­ret bru­kes til opp­læ­ring i bruk av det nye red­nings­he­li­kop­ter­ne, som er et sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom Ita­lia og Eng­land. He­li­kop­te­ret byg­ges i Eng­land og tre­nings­ut­sty­ret byg­ges i Ita­lia.

REPARERER På DATA

– Nå tar vi én og én base i Nor­ge og kon­ver­te­rer de som har Sea King bak­grunn, til det nye. Til Kje­vik kom­mer al­le sam­men for å få et tek­nisk kurs på det nye he­li­kop­te­ret, sier Flat­val.

Ma­jo­ren tar oss med på en tur rundt i de for­skjel­li­ge rom­me­ne for å vise hva som ven­ter de førs­te ele­ve­ne når de kom­mer til høs­ten.

– To av rom­me­ne er for den tek­nis­ke de­len av he­li­kop­te­ret, og ett for den ope­ra­ti­ve de­len med si­mu­la­tor. Vi har ett rom fullt av ser­ve­re også, på­pe­ker han.

Vi tar tu­ren inn i et av un­der­vis­nings­rom­me­ne hvor det er en haug med data­ma­ski­ner som ele­ve­ne skal ta i bruk. På veg- gen hen­ger det tre sto­re be­rø­rings­skjer­mer som in­struk­tø­re­ne kom­mer til å bru­ke.

– Her kom­mer den tek­nis­ke un­der­vis­nin­gen til å fore­gå. Her har vi mu­lig­he­ten til å byt­te de­ler på he­li­kop­te­ret, og gjø­re ak­ku­rat det sam­me som vi had­de gjort der­som vi had­de hatt et skrog til­gjen­ge­lig, for­kla­rer Flat­val.

Han set­ter seg ned på en data­ma­skin og et­ter par taste­trykk får han he­li­kop­te­ret på skjer­men over på jek­ker, mens han fyl­ler driv­stoff med data­mu­sen.

– Der­som vi skul­le hatt et skrog nede i han­ga­ren så had­de det kos­tet utro­lig mye. Det er jo di­gi­ta­li­sert for­di det er en måte å spa­re pen­ger. Bæ­rer det fruk­ter, så vil

FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

På luft­for­sva­rets skole­sen­ter på Kje­vik sit­ter in­struk­tø­re­ne og de­mon­stre­rer hvor­dan fly­si­mu­la­to­ren fun­ge­rer. Nær­mest sit­ter kap­tein Roy Re­mi Høy­er etter­fulgt av kap­tein Geir Re­mi Strand, ma­jor Rolf Flat­val og kap­tein Ole Jør­gen Has­le. Ba­kerst sit­ter kon­su­lent Andreas Mon­ge og føl­ger med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.