Og be­rø­rings­skjerm

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

det vise seg å være en vel­dig bil­lig løs­ning, sier Flat­val.

MAN­GE FORBEDRINGER

In­struk­tø­re­ne er et­ter et leng­re opp­hold på kurs i Eng­land nå kla­re til å vi­dere­for­mid­le kunn­ska­pen de be­sit­ter.

– Vi gle­der oss utro­lig mye. Vi har et utro­lig mo­ti­vert per­so­nell i and­re en­den som går over i en helt ny ver­den. Og å ha sån­ne ele­ver i klas­sen er en drøm, me­ner kap­tein Roy Re­mi Høy­er.

– Det­te er en stor for­and­ring i for­hold til hvor­dan det var tid­li­ge­re. Det er et helt nytt po­ten­si­al vi ikke ser om­fan­get av ennå.

Ikke bare un­der­vis­ning har fått se en opp­gra­de­ring, det har også he­li­kop­te­ret.

Den har tre mo­to­rer, mens Sea King har to. AW101 er ras­ke­re og stør­re, og har mye leng­re rekke­vid­de.

– Ja, den rom­mer fle­re folk even­tu­elt pa­si­en­ter som skal red­des. Avi­sings­ut­styr fin­nes, så den kan fly i snø og all slags vær. Ra­da­ren har fått seg en solid opp­gra­de­ring, og vi kan nå ma­nøv­re­re i tåke og det som ver­re måt­te være.

Ra­da­ren er en helt ny type. Den går ikke rundt og rundt, men den be­står av tre pla­ter som dek­ker 120 gra­der hver. He­li­kop­te­ret er det mest avan­ser­te som de pro­du­se­rer i Eng­land i dag, iføl­ge Rolf Flat­val.

– De tes­tet det jo på So­la Air­show. Da kun­ne de se en måke lig­ge i sjø­en oppe fra luf­ta. Og det er jo klart at der­som en per­son lig­ger i sjø­en er det jo kun hode man ser, sier Høy­er, som leg­ger til at ra­da­ren er blant de størs­te for­bed­rin­ge­ne.

Pro­sjek­tet går fram til 2020. Hva som skjer med luft­for­sva­rets skole­sen­ter et­ter det, er usik­kert.

– Vi går over til en van­lig drifts­fase. Det blir ikke lagt ned med det førs­te på den tek­nis­ke si­den, med­de­ler Flat­val.

FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Slik ser un­der­vis­nings­rom­met ut hvor ele­ve­ne vil kun­ne job­be med den tek­nis­ke de­len av he­li­kop­te­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.