Ho­tel Ernst eva­ku­ert

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­VIND KRISTENSEN, ELISE VIGELAND ØYHOVDEN

Brann­ve­se­net og nød­eta­te­ne ryk­ket ut til brann i en vaske­ma­skin på Ho­tel Ernst i Kristiansand.

Det meld­te brann­ve­se­net lør­dag mor­gen klok­ken 08.50.

– Det har vært en brann i en vaske­ma­skin på kjøk­ke­net, sier un­der­brann­mes­ter Hen­ry Bøhn i Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning (KBR).

Po­li­ti­et for­tel­ler til Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det at det ikke er kom­met mel­ding om at noen er ska­det. Al­le eta­te­ne på ste­det Ho­tel Ernst eva­ku­er­te gjes­te­ne fra ho­tel­let. Både po­li­ti og am­bu­lan­se ryk­ket ut til ste­det. Tek­nisk sjef på Ernst mel­der om at det var 120 gjes­ter til­ste­de da hen­del­sen opp­sto.

– Man­ge ble eva­ku­ert og måt­te stå uten­for ho­tel­let i om­lag 10 mi­nut­ter før vi kun­ne stop­pe brann­k­lok­ke­ne, sier han og leg­ger til:

– Brann­k­lok­ke­ne stop­per vi ikke før vi vet at alt er trygt.

Strøm­men på Ernst ble raskt slått av.

Inn­sats­le­der i po­li­ti­et, Ter­je Bratt­land, kan for­tel­le at man­ge gjes­ter al­le­re­de var eva­ku­ert før nød­eta­te­ne an­kom ste­det.

Brann i vaske­ma­skin

– Det var flam­mer og røyk­ut­vik­ling fra vaske­ma­ski­nen da vi kom, men vi fikk raskt sluk­ket bran­nen med vann. De an­sat­te had­de kob­let fra strøm­men, sier un­der­brann­mes­ter Hen­ry Bøhn.

Ho­tell­gjes­te­ne Odd­mund og Eli­sa­beth Heg­gøy spis­te fro­kost da bran­nen opp­sto.

– Vi ble vel­dig over­ras­ka da brann­alar­me­ne gikk, men ho­tell­per­so­na­let had­de full kon­troll. Der­for ble vi ikke red­de, for­tel­ler de.

FOTO: 03811-TIPSER

Ho­tel Ernst ble eva­ku­ert lør­dag mor­gen da det be­gyn­te å bren­ne på kjøk­ke­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.