Skall­dyr­hel­ga ble en fest

Man­dal har kokt i hel­ga av folk, mu­sikk, mat og un­der­hold­ning i et knall­vær.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Ja, nå kan vi sen­ke skuld­re­ne når det gikk så bra, sier fes­ti­val­ge­ne­ral Jal­lis Erik­sen.

Søn­dag etter­mid­dag har han ikke nøy­ak­ti­ge tall for hvor man­ge som har vært på fes­ti­va­len, men an­slår at det er rundt 60.000 per­soner.

Det be­kref­tes av leder av Amfi-sen­te­ret Ru­ne Ju­li­us­sen. De har et telle­sys­tem for hvor man­ge som kom­mer inn­om kjøpe­sen­te­ret i sen­trum, det har vist seg å stem­me med an­tall fes­ti­val­del­ta­ke­re.

– Jeg har ikke de sis­te tal­le­ne for søn­da­gen, men an­tal­let er på rundt 60.000 per­soner. I fjor lan­det vi på 58.000, rundt der kom­mer det i år også, sier han.

SLAPP IKKE INN

Erik­sen sier at det har gått så å si knirke­fritt. Det som ble ne­ga­tivt var un­der Kurt Nil­sen-kon­ser­ten lør­dag kveld da det rett og slett ble for mye folk på Giert Ka­ris plass og Brygge­gata – rundt 4000 men­nes­ker.

– Der­med var det fle­re som ikke kom inn selv om de had­de be­talt. De fikk pen­ge­ne sine til­ba­ke, sier Erik­sen som ikke før har vært med på at fes­ti­val­om­rå­det ikke tål­te fle­re men­nes­ker.

Po­li­ti­et mel­der om ei helg der de ikke har hatt mer å gjø­re enn en nor­mal helg.

Nå star­ter plan­leg­gin­gen av 30 års-ju­bi­le­et nes­te år. Erik­sen le­ker med tan­ken om å la det 200 me­ter lan­ge skall­dyr­bor­det gjen­opp­stå, kan­skje la det gå over broa til Bu­en.

– Og jeg hå­per vi kan få Åge Alek­san­der­sen hit. Det er en drøm, smi­ler han.

VIK­TIG FOR NÆ­RINGS­LI­VET

At Skall­dyr­fes­ti­val­hel­ga er svært vik­tig for næ­rings­li­vet ble igjen be­kref­tet. Ju­li­us­sen for­tel­ler om re­kord­be­søk fre­dag med 13.000 kun­der, 500 fle­re enn bes­te dag i fjor som da var re­kord.

– Vi har om­satt for 12–13 mil­lio­ner kro­ner, som er det dob­belte av ei van­lig uke, sier han.

Han sier at fes­ti­va­len er med på å for­len­ge som­mer­en med ei uke.

– Fes­ti­va­lens ryk­te blir bare bed­re og bed­re, noe som kom­mer oss al­le i Man­dal til gode, sier han.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Jostein Al­brigt­sen og hans kokke­kol­le­ger i ferd med å lage blå­skjel­l­wok i en di­ger pan­ne på tor­vet i Man­dal. Po­pu­lært!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.