Mer­kel med ul­ti­ma­tum til tysk bil­in­du­stri

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel inn­le­det par­la­ments­valg­kam­pen med et ul­ti­ma­tum til den tys­ke bil­in­du­stri­en lør­dag.

– Se å få ret­tet opp de­res ryk­te et­ter die­s­el­s­kan­da­len, sa Mer­kel.

– Sto­re de­ler av bil­in­du­stri­en har gam­blet bort en stor del av sin tro­ver­dig­het, la hun til i en tale til sine parti­fel­ler i det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et CDU.

Det er førs­te gang Mer­kel har kom­men­tert den rek­ken med kri­ser og skan­da­ler som har ram­met den tys­ke bil­in­du­stri­en de sis­te uke­ne.

– Ær­lig­het er en del av den tys­ke øko­no­mi­en, sa Mer­kel.

Fle­re die­sel­bi­ler har blitt til­bake­kalt. Det skjer sam­ti­dig som Der Spie­gel har av­slørt at bil­pro­du­sen­te­ne Vol­ks­wa­gen, Au­di, Por­sche, BMW og Daim­ler i åre­vis har hatt et hem­me­lig sam­ar­beid.

Vol­ks­wa­gen er dømt til å be­ta­le et to­sif­ret mil­li­ard­be­løp i bø­ter og kom­pen­sa­sjon et­ter å ha inn­røm­met juks med ut­slipps­data.

Mer­kel øns­ker at bil­in­du­stri­en frem­mer høye miljø­stan­dar­der.

– Spørs­må­let er om den tys­ke bil­in­du­stri­en har for­stått det­te tids­nok og vil be­stem­me seg for en fram­tid – og med det en fram­tid for hundre­tu­se­ner av ar­beids­plas­ser, sa hun lør­dag.

Mer­kels åp­nings­tale, som mar­ker­te star­ten på en seks uker lang valg­kamp, drei­de seg også om vekst i tysk øko­no­mi. Hun vis­te til øko­no­misk vekst gjen­nom sine år som stats­mi­nis­ter og sa må­let er å re­du­se­re ar­beids­le­dig­he­ten til un­der 3 pro­sent in­nen 2025. Le­dig­he­ten var på 12,6 pro­sent i 2005 og 5,6 pro­sent i for­ri­ge må­ned.

FOTO: NTB SCANPIX

Ange­la Mer­kel tal­te i Dortmund lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.