Tu­rid Espe­land Skei­voll (71), Fro­land

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

1. I al­le fall ikke øko­no­mi­en. Best er fri­he­ten, in­ter­es­sen, og gle­den med dyra. Hvis en har in­ter­es­se så kom­mer gle­den auto­ma­tisk.

2. Det er å ikke fo­ku­se­re på de sto­re bru­ke­ne hele ti­den, men at det blir fo­ku­sert også på leve­dyk­ti­ge bruk som ikke tren­ger å være til ti mil­lio­ner.

3. I år vet jeg hvil­ket par­ti jeg vil stem­me på. Men jeg vil­le ikke gå ut med det. Men det er et par­ti som kom­mer til å få stor opp­slut­ning i år.

4. Ja, guri. Det vet jeg jo egent­lig. Land­bruks­mi­nis­te­ren er jo han glad­gut­ten, ikke sant? Han er fin kar han der. Ve­dum?

– Nei, Jon Ge­org Da­le he­ter han.

– Ja, stem­mer det! Han pølse­ma­ke­ren? Det viss­te jeg. En yng­re kar. Kjekk ung mann det. 5. Sån­ne spørs­mål plei­er jeg å ten­ke skik­ke­lig på. Vi er jo bøn­der med full­tids­job­ber ved si­den av. Sett med bonde­øyne så sy­nes jeg det med sen­tra­li­se­rin­gen er vik­tig. Vi må bort fra det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.