Olav Lid­tveit (67), Åraks­bø

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

1. Slet­tes ikke øko­no­mi­en. Men jeg kan leg­ge opp min egen ar­beids­dag in­nen for vis­se gren­ser. For det er jo dyra og pro­duk­sjo­nen som sty­rer ar­bei­det. Det er helt sik­kert fle­re ting også, men jeg vil trek­ke fram det.

2. Ja, det er jo øko­no­mi­en det drei­er seg om for bøn­de­ne også. Det er inn­tekts­ga­pet mel­lom gjen­nom­snitts­løn­na og til bon­den som er det sto­re po­li­ti­ker­ne må løse et­ter hvert. Hvis det ikke blir sving på det så blir vi enda fær­re enn vi er i dag. De må øke pri­ser og gå inn med sub­si­di­er.

3. Jeg har vært Sen­ter­par­ti-mann i al­le år, så jeg kom­mer nok til å stem­me på de i år også. Men det er fle­re par­ti­er jeg også sy­nes har en ål­reit land­bruks­po­li­tikk nå.

4. Da­le. Per­son­lig har jeg ikke noe imot han, men er ikke enig i det han står for.

5. Tale bon­dens sak, og få det til å gli inn i det po­li­tis­ke mil­jø­et. Også er det det­te med løn­na da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.