Ka­ri Brun­vat­net Kleiv­set (58), Søg­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

1. Det bes­te er å kun­ne be­stem­me kva­li­te­ten på ma­ten. Du har en over­sikt over pro­duk­tet du le­ve­rer ut, og vi opp­le­ver det som spi­rer og gro bli en del av øko­sys­te­met. Det er en god fø­lel­se.

2. Vi må få til en bed­re pris, og mat må kos­te det som det fak­tisk kos­ter å pro­du­se­re. Vi må også syn­lig­gjø­re bed­re hvor­for Nor­ge tren­ger bøn­der.

3. Jeg har stemt uli­ke par­ti­er opp gjen­nom. Sist stem­te jeg Ar­bei­der­par­ti­et. Nå er jeg skik­ke­lig i tvil. Jeg fø­ler re­gje­rin­gen som er nå har opp­nådd mye jeg set­ter høyt. Kom­mune­re­for­men må også vi­dere­fø­res.

4. Det må være han Da­le det vel? 5. At Nor­ge har kva­li­fi­ser­te bøn­der til å pro­du­se­re mat. Vi tren­ger helt klart ster­ke­re press på ser­ti­fi­se­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.