Bjørn Høy­land (57), Jæ­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

1. Fri­he­ten til å sty­re da­gen selv. Det er også vel­dig gi­ven­de å dri­ve med dyr. Det er en li­den­skap hvor du ikke tel­ler ti­mer. Gle­den er å ar­bei­de.

2. Oi, nå spør du vans­ke­lig. Det er øko­no­mi­en vil jeg si. At vi kan ha sam­me time­be­ta­ling som res­ten av sam­fun­net. Jeg tror fle­re me­ner det på grunn av at det er et sam­funn hvor bøn­de­ne in­klu­de­rer seg mer og mer med res­ten av sam­fun­net. Før holdt bøn­de­ne seg på byg­da. Nå er det mer in­klu­de­ren­de og vi ser leve­stan­dar­den hos res­ten av be­folk­nin­gen, og det smit­ter.

3. Jeg er uav­hen­gig. Sist stem­te jeg Kris­te­lig Folke­par­ti. Jeg så for meg at de kun­ne gå inn å stem­me Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et litt.

4. Ja, det er han Da­le. Jon Ge­org Da­le.

5. Jeg vil nok si helse. Helse­po­li­tik­ken er utro­lig vik­tig. Al­le i sam­fun­net har rett på at de kan dra til dok­to­ren el­ler til syke­hu­set og være sik­re på at de kan få god hjelp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.