Kjell Gun­nar Blak­stad (59), Væ­ding

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

1. Du fø­ler at du gjør noe me­nings­fylt. Du pas­ser på den ei­en­dom­men du har. Stor el­ler li­ten spil­ler in­gen rol­le. Al­le har sin plass, og al­le blir tatt vare på.

2. Her må de nå bred­den. De har økt stø­na­den til de som de me­ner er så bære­kraf­tig, de som dri­ver stort. De må ikke glem­me ver­ken sto­re el­ler små.

3. SP. Uten tvil. Han nye le­de­ren han skjøn­ner det. Det er det ikke tvil om.

4. Jon Ge­org Da­le.

5. In­gen skal bli rike av å være bon­de i den for­stand. Men vi skal være en del av sam­fun­net, og ha det vi skal ha. Det er små øk­nin­ger som skal til for at det skal bli greit. Det er der det lig­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.