– Re­gio­nen tren­ger en dug­nad

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Man­dag dras Wo­men in bu­si­ness’ mentorprogram i gang. Ti men­tor- og pro­te­sjé-par be­står kun av kvin­ner. Ett av dem er adm. dir. Hil­de Brun­vand Nord­vik fra Saint-go­bain Ce­ra­mic Ma­te­ri­als og mar­ke­ting­sjef Me­rete Wil­lum­sen Hau­gå fra Hen­nig-ol­sen Is.

– Hva skal du vel­ge bort, og hva skal du gå for? Hva har du opp­nådd, slik at du kan si at «jeg gjor­de en for­skjell»?

Hil­de Brun vand Nord vik (50) er til dag­lig­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for pro­sess­in­du­stri­be­drif­ten Saint-go­bain Ce­ra­mic Ma­te­ri­als i Lil­le­sand og Aren­dal. Men nå, strengt tatt på sin sis­te fe­rie­dag, stil­ler hun opp til en for­hånds­prat om men­tor pro­gram­met som kvinne­nett­ver­ket Wo­men in bu­si­ness drar i gang man­dag. Der er Nord­vik én av ti men­to­rer som skal job­be med hver sin pro­te­sjé. I Nord­viks til­fel­le blir det Me­rete Wil­lum­sen Hau­gå (40).

– I ar­beids­li­vet er det ikke uvan­lig med ufor­mel­le men­to­rer. Man­ge av oss har per­soner vi ser opp til og gjer­ne vil strek­ke oss et­ter. Må­let er å set­te det i sys­tem, og sam­ti­dig øke an­de­len kvin­ne­li­ge le­de­re i re­gio­nen. Re­gio­nen tren­ger en dug­nad, fast­slår ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ani­ta S. Diet­rich­son i Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands re­gio­nen. Fore­nin­gen tok ini­tia­tiv til W omen i n bu­si­ness og ad­mi­ni­stre­rer nett­ver­ket.

Og for den som måt­te være i tvil: Mentor­pro­gram­met er for og blant kvin­ner.

FOR­SKJEL­LI­GE, MEN LIKE

Me­rete Wil­lum­sen Hau­gå er mar­ke­ting­sjef hos Hen­nig-ol­sen Is og job­ber for­ti­den mest med sel­skaps kom­mu­ni­ka­sjon og pleie av «mo­der­mer­ket» Hen­nig-ol­sen, i mot­set­ning til mer pro­dukt­spe­si­fik­ke merke­va­rers om ek­sem- pel­vis In­spi­ra. Og mens Hil­de Brun vand Nord­vi­ker NTH-SIvil in­ge­ni­ør og en­ga­sjert tek­no­log, er Me­rete Wil­lum­sen Haug å fransk­ut­dan­net in­nen kom­mu­ni­ka­sjon og mar­keds­fø­ring.

De har imid­ler­tid in­ter­na­sjo­nal bak­grunn til fel­les. Og som Ing­rid Michal­sen, Næ­rings­for­enin­gens re­dak­tør, sier:

– De som søk­te seg inn som pro­te­sje­er i mentor­pro­gram­met, måt­te spe­si­fi­se­re hva de er på jakt et­ter. Så sat­te vi oss ned og fant fram til ti men­tor-/pro­te­sjé-par. I Me­re­tes til­fel­le så vi at hun treng­te en men­tor på høyt nivå, og en som had­de vå­get å ta an­ner­le­des valg i eget yr­kes­liv.

For det må Hil­de Brun­vand Nord­vik kun­ne sies å ha gjort.

– EN AN­NEN TYPE

– Jeg bruk­te to år på å gå fra klas­sisk in­du­stri­pro­sjekt­sty­ring til mer ren­dyr­ket le­del­se. Min egen er­fa­ring er at når du vokser med opp­ga­ve­ne, når du et punkt hvor du tren­ger en an­nen type spar­rings­part­ner, en som har noe an­net å til­fø­re – gjer­ne på det tids­punkt at du vå­ger å hop­pe ut og ta en helt an­nen jobb. El­lers vil jeg si at som leder er du både tøff og sår­bar. Å dele på hvor­dan det opp­le­ves og kan hånd­te­res, er noe av det jeg kan bi­dra med, for­kla­rer Nord­vik.

Hun ut­dy­per:

– Du må tør­re å ha ha det litt vondt når du ut­ford­rer deg selv.

Pro­te­sje­en hen­nes opp­sum­me­rer egne for­vent­nin­ger:

– Hen­nig-ol­sen Is er en be­drift i kon­ti­nu­er­lig end­ring. Mitt øns­ke er å bi­dra til at den tar et steg vi­de­re. Da tren­ger jeg hjelp til å sor­te­re og fo­ku­se­re, til å byg­ge en kar­rie­re­plan som tje­ner både be­drif­ten og meg selv.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Nå kjø­res det i gang, mentor­pro­gram­met i regi av Wo­men in bu­si­ness, ad­mi­ni­strert av Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen. Hil­de Brun­vand Nord­vik (t.v.) er én av ti men­to­rer i den­ne førs­te run­den, Me­rete Wil­lum­sen Hau­gå blir hen­nes pro­te­sjé. I bak­grun­nen står ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ani­ta S. Diet­rich­son i Næ­rings­for­enin­gen, t.h. for­enin­gens re­dak­tør Ing­rid Michal­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.