FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - KILDE: STO­RE NORS­KE LEKSIKON

Ment­oring og pro­te­sjé

● Ment­oring, det at en mer er­fa­ren kol­le­ga fun­ge­rer som vei­le­der for en med mind­re er­fa­ring. Det kan dreie seg om et ledd i opp­læ­rin­gen av ny­an­sat­te, men ment­oring bru­kes sær­lig som me­to­de for at pro­sjekt­le­de­re og and­re med ad­mi­ni­stra­tivt an­svar skal få styr­ket kom­pe­tan­sen sin gjen­nom for­mell og ufor­mell kon­takt med er­far­ne le­de­re.

● Pro­te­sjé, per­son som en an­nen tar seg av el­ler be­skyt­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.