Data skal ikke bare lag­res

Ven­ne­sla blir et kraft­sen­ter for data­lag­ring i Nor­ge. Men hvem sør­ger for at Sør­lan­det også blir et sted hvor det kan pro­ses­se­res sto­re data­meng­der?

Faedrelandsvennen - - MENING - AN­NE-GRETE ELLINGSEN, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør GCE NODE

Ver­den di­gi­ta­li­se­res raskt. Alt vi om­gir oss med er ut­styrt med sta­dig fle­re og mer avan­ser­te sen­so­rer som le­ve­rer sto­re meng­der data. Dis­se da­ta­ene skal lag­res, men først og fremst pro­ses­se­res og be­ar­bei­des.

Vi smi­ler bredt når vi ser bilder av de førs­te sto­re data­ma­ski­ne­ne, de som på 70-tal­let opp­tok en hel fjell­hall, men som ikke had­de mer data­kraft enn vi i dag fin­ner i en helt or­di­nær hjem­mePC. Men for å pro­ses­se­re da­gens enor­me data­strøm­mer, tren­ger vi igjen data­ma­ski­ner som opp­tar hele fjell­hal­ler.

Det er når da­ta­ene kan bru­kes til noe, at ver­di­ene ska­pes. I næ­rings­li­vet ser vi nær­lig­gen­de ek­semp­ler på at data­pro­ses­se­ring gjør det mu­lig å fjern­sty­re bå­ter, bi­ler, kra­ner og platt­for­mer. For å ut­vik­le sys­te­mer som kan bi­dra til det­te, må data fra tu­sen­vis av sen­so­rer be­ar­bei­des, og sys­te­mer for sty­ring ut­vik­les. Det­te kre­ver til­gang på stor data­ma­skin­ka­pa­si­tet og per­so­nell med kom­pe­tan­se på sik­ker pro­ses­se­ring.

Det er når da­ta­ene kan bru­kes til noe, at ver­di­ene ska­pes.

Nye verk­tøy gir en unik mu­lig­het for å ut­vik­le mer mål­ret­te­de tje­nes­ter både for be­drif­ter og of­fent­li­ge eta­ter. Re­sul­ta­te­ne kan være økt drifts­sta­bi­li­tet, re­du­ser­te kost­na­der og mind­re ut­slipp av klima­gas­ser, med and­re ord økt bære­kraft og kon­kur­ranse­kraft. Det kan også leg­ge grunn­lag for nye be­drif­ter. Til­gang på ka­pa­si­tet til å pro­ses­se­re og lag­re sto­re data­meng­der blir så­le­des en vik­tig fak­tor i en sta­dig mer di­gi­ta­li- sert ver­den.

In­ves­te­rin­ger i nød­ven­dig in­fra­struk­tur og kom­pe­tan­se for data­pro­ses­se­ring er ka­pi­tal­kre­ven­de. Man­ge små og mel­lom­sto­re be­drif­ter, som vi har flest av på Sør­lan­det, vil ha ver­ken kom­pe­tan­se el­ler ka­pi­tal til å ta sli­ke in­ves­te­rin­ger selv. Hvor­dan kan da en li­ten be­drift kjø­pe en nøy­tral og sik­ker­data pro­ses­se­rings­ka­pa­si­tet som iva­re­tar be­drif­tens be­hov for be­skyt­tel­se av ret­tig­he­ter og pa­ten­ter?

Løs­nin­gen er in­ves­te­rin­ger i et «nøy­tralt» fel­les­an­legg for sik­ker data­pro­ses­se­ring. Men også et fel­les­an­legg er ka­pi­tal­kre­ven­de og for­ut­set­ter fle­re lang­sik­ti­ge bru­ke­re som kan sik­re sta­bil drift. På man­ge må­ter kan en slik in­ves­te­ring sam­men­lig­nes med in­ves­te­rin­gen i ett fel­les nett for trans­port av strøm. Sto­re­in­du­stri­be­drif­ters ut­taka v el­kraft­sik­rer jevn­ba­sis­be­last­ning i net­tet og inn­tek­ter som bi­drar til at det kan gjø­res in­ves­te­rin­ger og opp­gra­de­rin­ger av net­tet.

An­ven­des sam­me prin­sipp på et fel­les­data pro­ses­se­rings­an­legg i Ag­der, kan for ek­sem­pel fle­re of­fent­li­ge bru­ke­re sam­ord­ne sine be­hov for sik­ker datapro- ses­se­ring og -lag­ring i et fel­les an­legg/sel­skap, fram­for at hver etat, kom­mu­ne el­ler syke­hus selv gjør sli­ke in­ves­te­rin­ger. Sam­ord­ning av sto­re of­fent­li­ge kun­der vil være ut­lø­sen­de for in­ves­te­rin­ger i et fel­les­data­pro­ses­se­ring s sen­ter på Sør­lan­det. Det vil ska­pe et sta­bilt grunn­lag som gjør det en­kelt for pri­va­te ak­tø­rer å hek­te seg på.

Til gang på pro­ses­se­rings­ka­pa­si­tet og- kom­pe­tan­se for å be­handle­kom­plek­se og sto­re­data­meng­der er en vik­tig sat­sing på in­fra­struk­tur, på lin­je med vei­er, fly­plas­ser og hav­ner. Det vil bi­dra til å styr­ke Ag­ders vert­skaps at­trak­ti­vi­tet både gjen­nom å styrke­ver­di ska­ping og vekst i etab­lert næ­rings­liv, men også ved å gjø re­det at­trak­tivt for nye be­drif­ter å etab­le­re seg i re­gio­nen. Et sør­landsk kraft­sen­ter for sik­ker og ef­fek­tiv data­be­hand­ling i of­fent­lig sek­tor kan også føre til at mer ar­beid ut­fø­res her hjem­me, fram­for å bli satt ut til and­re land.

Data­pro­ses­se­ring s sen­te­ret må selv­sagt ha spiss­kom­pe­tan­se in­nen data­sik­ker­het og være et kunn­skaps­sen­ter som kom­mer bru­ker­ne til gode. Det kan tren­ges. Vi har sett man­ge ek­semp­ler på at både det pri­va­te og of­fent­li­ge har for li­ten kom­pe­tan­se in­nen data­sik­ker­het. EUS nye di­rek­tiv for data­sik­ker­het, som trer i kraft i mai 2018, vil kre­ve at al­le eta­ter og be­drif­ter in­ves­te­rer i res­sur­ser for å iva­re­ta kra­ve­ne i di­rek­ti­vet. Ved at det­te sam­ord­nes i et fel­les an­legg et­ter sam­me prin­sip­per som strøm­net­tet, kan det byg­ges en or­ga­ni­sa­sjon som kan til­by både of­fent­li­ge og pri­va­te bru­ke­re, samt aka­de­mia, tje­nes­ter in­nen data­pro­ses­se­ring, data­sik­ker­het og data­lag­ring.

Aust- og Vest-ag­der fyl­ker er nå i en pro­sess med sam­ord­ning. Fle­re kom­mu­ner skal også slås sam­men. Al­le dis­se of­fent­li­ge ak­tø­re­ne har som mål­set­ning å øke sin at­trak­ti­vi­tet både for nors­ke og uten­lands­ke in­ves­te­rin­ger på Ag­der. Hvor­for ikke leg­ge en stra­te­gi for fel­les data­pro­ses­se­ring og et kom­pe­tanse­sen­ter på Sør­lan­det som kan be­tje­ne både of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer?

FOTO: NTB SCANPIX

In­ves­te­rin­ger i nød­ven­dig in­fra­struk­tur og kom­pe­tan­se for data­pro­ses­se­ring er ka­pi­tal­kre­ven­de, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.