In­gen tvil om fiber­sat­sing

Faedrelandsvennen - - MENING - IN­GUNN FOSS, stor­tings­re­pre­sen­tant Høy­re

Svar til Odd Om­land (Ap).

●● Det må ikke være noen tvil om at re­gje­rin­gen øns­ker å leg­ge til ret­te for data­sent­re i Nor­ge. Vi har re­du­ser­te l- av­gif­ten for data­sent­res lika t kon­kur­ranse­for­hol­det mot andre­lan­der ut­lig­net, noe Ap ikke klar­te å få til på 8 år. Så langt vi har fun­net ut, har Ap hel­ler ikke frem­met noe for­slag o må øke be­vilg­nin­ge­ne til data­fi­be­r­ut­byg­ging.

Høy­re har fått ved­tatt en ny grave­for­skrift hvor det set­tes na­sjo­na­le mak­si­mums­krav til hvor dypt bred­bånd s sel­ska­pe­ne må gra­ve ned kab­le­ne sine og at reg­le­ne er like for al­le kom­mu­ner, noe bred­bånd s bran­sjen jub­ler for og den for­ri­ge re­gje­rin­gens for­slag var en skan­da­le iføl­ge Ikt-nor­ge.

Høy­re har fått ut­ar­bei­det en rap­port via Na­sjo­nal­kom­mu­ni­ka­sjons myn­dig­het( N kom) som ble lagt frem i de­sem­ber 2016 hvor etter­spør­se­len et­ter mørk fib­er er kart­lagt, etter­spør­sel et­ter fle­re fø­ring s vei­er i Nor­ge og utav land eter kart­lagt, til­gjen­ge­lig­he­ten til mørk fib­er, sik­ker­het og sår­bar­het er også en del av ut­red­nin­gen.

Mar­ke­det for mørk fib­er er ana­ly­sert og det er lagt frem en rek­ke for­slag til til­tak for å få til et vel­fun­ge­ren­de trans­mi­sjons­mar­ked for grøn­ne data­sent­re.

Vi vet også at gode sam­ferd­sels løs­nin­ger, skatt og tomte­area­ler er vik­tig for næ­rin­gen, og her kan både sta­ten og kom­mu­ne­ne bi- dra. Re­gje­rin­gen er nå i gang med opp­føl­gin­gen. Nkom sin rap­port be­lys­te bl.a ut­ford­ring med lite el­ler in­gen le­dig fib­er in­nen­lands mel­lom Øst­lan­det og Vest­lan­det.

Vi bi­drar nå til å tet­te det­te hul­let ved re­kord­rask ko­or­di­ne­ring av inn­sat­sen, langs jern­ba­nen, med be­ho­ve­ne som bran­sjen har. En vur­de­ring av for­sla­ge­ne i rap­por­ten vil bli lagt frem i for­bin­del­se med stats­bud­sjet­tet om kort tid!

Ramme­vil­kå­re­ne for data­sen­ter­bran­sjen har med and­re ord ald­ri vært bed­re enn i dag, og vi ser nå at sent­re etab­le­res og at Nor­ges at­trak­ti­vi­tet har økt. I rap­por­ten «Data Cent­re Risk In­dex for 2016» er Nor­ge på en and­re plass, bare slått av Is­land. For­ri­ge gang rap­por­ten fore­lå, i 2013, hav­net Nor­ge på en åt­ten­de plass, året før på en 12. plass.

Det er god ka­pa­si­tet i fib­er­net­tet ut og inn av Nor­ge i dag, men vi vet at en­kel­te sto­re data­sen­ter­ak­tø­rer kre­ver en an­nen type in­fra­struk­tur. Re­gje­rin­gen job­ber også med den stra­te­gi for grøn­ne data­sent­re, der dis­se tin­ge­ne blir sett i sam­men­heng. Stra­te­gi­en vil bli lagt fram i 2017.

Vi har fått til mye mer på fi­re år enn den for­ri­ge re­gje­rin­gen fikk til på åtte år og nå ser vi at op­ti­mis­men øker, det ska­pes fle­re ar­beids­plas­ser, le­dig­he­ten går ned og øko­no­mi­en er i bed­ring. Hvis du vil at den gode ut­vik­lin­gen skal fort­set­te – Stem Høy­re 11.sep­tem­ber!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.