Bruk Aren­dal­s­uka – snakk med en po­li­ti­ker

Faedrelandsvennen - - MENING - RAYMOND HAUGLI, ho­ved­styre­med­lem NITO

Når jeg som ho­ved­styre­med­lem i NITO er ute blant folk på Sør­lan­det hø­rer jeg rett som det er snakk om at riks­po­li­ti­ker­ne ikke lyt­ter til de uten­for Oslo.

●● Nå kom­mer fjel­let til Mo­ses. I lø­pet av Aren­dal­s­uka sam­les po­li­ti­ke­re og næ­rings­livs­top­per i Aren­dal. Det­te er en unik sjan­se til å snak­ke med toppo­li­ti­ke­re om sa­ker du bren­ner for, og mu­lig­he­ten for gjen­nom­slag er stør­re i år enn på len­ge for­di det er stor­tings­valg.

I årets valg­kamp er NITO spe­si­elt opp­tatt av det grøn­ne skif­tet, di­gi­ta­li­se­ring og ar­beids­mar­ked. He­run­der bren­ner jeg spe­si­elt for å få folk i ar­beid, og ikke minst in­ge­ni­ø­rer. En un­der­sø­kel­se TNS gjor­de for et par år si­den, vi­ser at in­ge­ni­ø­rer er den yr­kes­grup­pen flest nord­menn me­ner er vik­tigst for å ska­pe ar­beids­plas­ser. Det er der­for eks­tra be­kym­rings­fullt at NITO nå ser i sine sta­ti­stik­ker, at selv om in­ge­ni­ør­le­dig­he­ten går ned på Vest­lan­det, så øker an­de­len her i Ag­der-fyl­ke­ne. Si­den i fjor på den­ne ti­den har NITO opp­levd nes­ten en for­dob­ling i an­tall le­di­ge med­lem­mer.

Det er in­gen enk­le løs­nin­ger på le­dig­hets­kri­sen som har ram­met fyl­ke­ne våre, men et vik­tig til­tak er å leg­ge til ret­te for at grün­de­re og and­re be­drif­ter på Sør­lan­det som tør å ten­ke an­ner­le­des og ny­ska­pen­de lyk­kes.

Vi har fle­re krea­ti­ve tek­no­logi­be­drif­ter som øns­ker å ten­ke nytt og som kan ska­pe job­ber. Et ek­sem­pel er Lite-house som lag­de fly­ten­de bas­sengan­legg i Aren­dal havn. Nå vil Aren­dal-fir­ma­et kon­stru­ere fly­ten­de øy på Them­sen. Sli­ke ide­er kan gi ma­rin­in­du­stri­en på Sør­lan­det fle­re bein å stå på. En un­der­sø­kel­se NITO har gjen­nom­ført, ty­der på at mer enn en av ti in­ge­ni­ø­rer på Sør­lan­det har en ide til et nytt pro­dukt el­ler tje­nes­te som kan lede til et nytt fore­tak. På spørs­mål om hva som be­gren­set dem fra å bli grün­der og kom­mer­sia­li­se­re ide­en, trakk de frem livs­si­tua­sjon, fi­nan­sie­ring og ri­si­ko. Det er alt­så ikke krea­ti­vi­te­ten til å ska­pe ny næ­ring som er be­grens­nin­gen, men sna­re­re uten­for­lig­gen­de år­sa­ker som det er mu­lig for po­li­ti­ker­ne å leg­ge til ret­te for å løse.

Jeg har tatt fri fra job­ben hele Aren­dal­s­uka og skal bru­ke ti­den godt til å dele mine tan­ker om le­dig­het med po­li­ti­ker­ne. Hvil­ken hjerte­sak vil du ta opp?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.