Det hol­der nå!

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK SI­MON­SEN, Søg­ne

Sen­ter­par­ti-leder Tryg­ve Slags­vold Ve­dum har ny­lig ga­ran­tert at det vil bli en me­get en­kel sak å få om­gjort tvun­gen kommunesammenslåing for de kom­mu­ner som øns­ker det­te, hvis Sen­ter­par­ti­et og Ar­bei­der­par­ti­et dan­ner re­gje­ring et­ter 11. sep­tem­ber.

●● Og når det gjel­der lo­kal­po­li­ti­ker­ne i Søg­ne: Inge nav de 16 kom­mu­ne styre­re­pre­sen­tan­te­ne som stem­te «nei» til K3-for­hand­lin­ger den 22. juni 2016 bør føle den mins­te skam el­ler skyld for å hol­de på det­te vik­ti­ge stand­punk­tet et drøyt år se­ne­re, når det skal vo­te­res over til­bu­det om an­nul­le­ring - uan­sett penge­bruk og ar­beids­ti­mer i mel­lom­ti­den, og uan­sett be­visst tak­tikk i form av an­set­tel­ser og ut­valg­ned­set­tel­se r og lig­nen­de.

Dis­se 16 po­li­ti­ker­ne skyl­der hver­ken Astrid Hil­de, fyl­kes­man- nen, nabo-ord­fø­rer­ne el­ler San­ner og Njå­stad noe som helst. Det gjør hel­ler ikke de and­re re­pre­sen­tan­te­ne - mindre­tal­let. Jeg er sik­ker på at fle­re av dis­se egent­lig øns­ket å be­hol­de vår selv­sten­di­ge kom­mu­ne, de også - men så kom kan­skje feil­plas­sert lo­ja­li­tet inn i bil­det. Men vill­fa­rel­se kan til­gis – så len­ge in­gen re­ell ska­de har ruk­ket å skje. Såre­ne kan gro – hvis de ikke blir gjort ennå dy­pe­re.

Så vis ka­rak­ter­styr­ke og de­mo­kra­tisk sinne­lag, folke­valg­te i Søg­ne: Få en rask og ver­dig slutt på det­te ude­mo­kra­tis­ke stun­tet. Det­te har gått mer enn langt nok. Det hol­der nå!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.