Kristiansand mot eks­tre­mis­me og ra­di­ka­li­se­ring

Kristiansand kom­mu­ne tar eks­tre­mis­me på størs­te al­vor og sam­ar­bei­der ak­tivt med både po­li­ti og fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner mot ra­di­ka­li­se­ring og for å for­hind­re re­krut­te­ring til vol­de­li­ge og eks­tre­me mil­jø­er.

Faedrelandsvennen - - MENING - JØR­GEN H. KRIS­TI­AN­SEN, vara­ord­fø­rer Kristiansand

azi­mar­sjen i Mar­kens lør­dag 29. juli vis­te oss at eks­tre­mis­me og den type hold­nin­ger frem­de­les fin­nes blant oss. Sam­ti­dig vi­ser den på­gå­en­de de­bat­ten at det sto­re fler­tal­let tar av­stand fra og de­ler sy­net på at det­te er hold­nin­ger som er uhold­ba­re.

Kam­pen mot eks­tre­mis­ter er ikke en kamp vi har vun­net, det er en på­gå­en­de kamp. Vi må gjø­re det vi kan for å unn­gå opp­blomst­ring av og re­krut­te­ring til eks­tre­me og vol­de­li­ge mil­jø­er.

Iføl­ge po­li­ti­et fin­nes det ikke noe spe­si­fikt høyre­eks­tremt mil­jø i kom­mu­nen vår i dag. Hel­ler ikke var det noen med bo­steds­adres­se i Kristiansand kom­mu­ne som del­tok i mar­sjen. Langt de fles­te var svens­ke ny­na­zis­ter.

Sam­ti­dig hus­ker man­ge av oss opp­blomst­rin­gen av ny­na­zist­mil­jø­er i fle­re av by­de­le­ne våre på 90-tal­let. Vi tok det på al­vor den gang – og vi tar te­ma­et al­vor­lig i dag. Den gan­gen ble det gjort et godt styk­ke ar­beid med å de­ra­di­ka­li­se­re med­lem­me­ne i dis­se mil­jø­ene og å fore­byg­ge ny­re­krut­te­ring. oli­ti­et og kom­mu­nen klar­te den gan­gen å gjen­nom­føre det som skul­le vise seg å bli vel­fun­ge­ren­de exit-pro­gram­mer for høy­re-eks­tre­me. Kom­mu­nen og po­li­ti­et gjor­de seg den gang vik­ti­ge er­fa­rin­ger som har gjort oss enda bed­re rus­tet til å hånd­te­re og re­du­se­re ra­di­ka­li­se­ring blant ung­dom.

Nå hand­ler det om å ha kraft

Vi tren­ger også deg som en­kelt­men­nes­ke for å lyk­kes.

Pi det ar­bei­det kom­mu­nen, po­li­ti­et og fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner dri­ver for å fore­byg­ge ra­di­ka­li­se­ring og eks­tre­mis­me. I kom­mu­nen har vi po­li­tisk og ad­mi­ni­stra­tivt fo­kus på å hind­re at eks­tre­me mil­jø­er skal få mu­lig­het for frem­vekst. Der­for har kom­mu­nen ut­vik­let en vei­le­der som blant an­net bru­kes i sko­le, NAV og uli­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner, som gir råd om hvor­dan man kan opp­da­ge og hånd­te­re eks­tre­me hold­nin­ger på et tid­lig sta­di­um.

Så er det også slik at de sis­te 5-10 åre­ne har fo­ku­set dreid mer over på fore­byg­ging rundt isla­mis­me og vol­de­lig eks­tre­mis­me. Na­zis­mar­sjen vi­ser at vi frem­de­les må ar­bei­de med fore­byg­ging av også høyre­eks­tre­mis­me.

Po­li­ti­et har fått mye kri­tikk i da­ge­ne et­ter nazi­mar­sjen i Mar­kens. Der­for er det vik­tig for meg også å på­pe­ke det gode sam­ar­bei­det kom­mu­nen har med po­li­ti­et. om førs­te kom­mu­ne i lan­det har vi også la­get en fel­les kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de plan. I den­ne pla­nen er nett­opp fore­byg­ging av ra­di­ka­li­se­ring og vol­de­lig eks­tre­mis­me ett av om­rå­de­ne som er løf­tet frem og der kom­mu­nen og po­li­ti­et sam­men dri­ver fore­byg­gen­de ar­beid. Kristiansand kom­mu­nes kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de ko­or­di­na­tors team har jevn­li­ge sta­tus­og ar­beids­mø­ter med po­li­ti­et. Po­li­tisk og ad­mi­ni­stra­tiv le­del­se har jevn­lig po­liti­råds­mø­ter der po­li­ti­et (også iblant PST) del­tar. Her drøf­ter vi al­le sli­ke ut­ford­rin­ger. Det­te sam­ar­bei­det er av­gjø­ren­de for å lyk­kes.

Kristiansand kom­mu­ne øns­ker å bli enda bed­re i fore­byg­ging av kri­mi­na­li­tet og vol­de­lig eks­tre­mis­me. Der­for har vi en­ga­sjert oss i in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ni­sa­sjo­ner som ar­bei­der med det­te. Kristiansand kom­mu­ne re­pre­sen­te­rer Nor­ge i sty­ret for Strong Cities Network. Det­te er en ver­dens­om-

Sspen­nen­de or­ga­ni­sa­sjon som ar­bei­der for å byg­ge tryg­ge og gode byer og som job­ber mot vol­de­lig eks­tre­mis­me og ra­di­ka­li­se­ring. Her skal vi fort­set­te å være re­pre­sen­tert, det gir oss en mu­lig­het til å lære fra and­re og å lære bort det vi er gode på. ore­byg­ging av eks­tre­mis­me er en fel­les opp­ga­ve. Hver­ken kom­mu­ne el­ler po­li­ti kan gjø­re den­ne job­ben ale­ne. NAV, sko­le og fri­tids­klub­ber er vik­ti­ge med­spil­le­re i fore­byg­gings­ar­bei­det. Fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner som for ek­sem­pel idretts­klub­ber, or­ga­ni­sa­sjons­liv og me­nig­he­ter er også vik­ti­ge ak­tø­rer. De kan re­pre­sen­te­re po­si­ti­ve fel­les­skap og bi­dra til in­klu­de­ring. In­nen­for­skap re­du­se­rer fa­ren for ra­di­ka­li­se­ring. Men det kan også være at en be­kym­ret fot­ball­tre­ner el­ler ung­doms­le­der kan for­hind­re ra­di­ka­li­se­ring gjen­nom å ta kon­takt med hjelpe­ap­pa­ra­tet.

Der­for er sam­ar­bei­det med fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner vik­tig.

Men vi tren­ger også deg som en­kelt­men­nes­ke for å lyk­kes. Her hand­ler det om at vi al­le bi­drar til å se hver­and­re. At na­bo­er ser na­bo­er. At kol­le­ga­er ser kol­le­ga­er. At be­folk­nin­gen har jobb og at vi er in­klu­de­ren­de. Og at vi sam­men byg­ger byen og lan­det vårt på en måte hvor vi bryr oss om hver­and­re. Og ska­per in­nen­for­skap og in­klu­de­ren­de fel­les­skap. Det er vårt fel­les an­svar. Og ikke minst en god medi­sin mot eks­tre­mis­me.

F

ARKIVFOTO: JARLE R. MARTINSEN

Som førs­te kom­mu­ne i lan­det har vi også la­get en fel­les kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de plan. I den­ne pla­nen er nett­opp fore­byg­ging av ra­di­ka­li­se­ring og vol­de­lig eks­tre­mis­me ett av om­rå­de­ne som er løf­tet frem, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.