Kjell Nu­pen

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

● Var en all­si­dig kunst­ner, skulp­tør og gra­fi­ker fra Kristiansand.

● Født i 1955. Døde 58 år gam­mel i 2014 av kreft, et­ter kort tids syke­leie.

● Job­bet med både ma­le­ri, gra­fikk, glass, ke­ra­mikk, bron­se og gra­nitt.

● Er reg­net som en av Nor­ges vik­tigs­te kunst­ne­re gjen­nom ti­de­ne.

● «Cas­ca­de», Nu­pens størs­te ma­le­ri, var et be­stil­lings­verk fra Fe­lix Ki­no i Oslo i 1989.

● Nå er ver­ket do­nert av Sto­re­brand til Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.