Shar­ron Ro­berts

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ELI VAN DER EYNDEN

●● Bo­sted: Fra Eng­land, bo­satt i Kristiansand

●● Ak­tu­ell: Danse­læ­rer og ko­reo­graf. Shar­ron Ro­berts har dre­vet danse­stu­dio i Kristiansand i over tjue år.

Hva er din ster­kes­te kul­tur­opp­le­vel­se?

– Det er fle­re, men å opp­le­ve Cu­ban Na­tio­nal Bal­let i Ha­van­na med selv­es­te Ali­cia Alonso til ste­de blant pub­li­kum var ma­gisk og ufor­glem­me­lig. En an­nen var førs­te gang jeg la­get fore­stil­ling sam­men med kreft­syke barn. Det å se ver­di­en i dans og kul­tur og hva det gjør med et barns selv­til­lit er noe jeg ald­ri vil glem­me.

Hva le­ser du ak­ku­rat nå?

– «Hot Milk» av De­borah Levy.

Hvil­ken bok kom du ald­ri gjen­nom? – «Sop­hies Ver­den» av Jostein Gaar­der.

Hva vil­le du gjort hvis du var dik­ta­tor for en dag? – Det vet jeg fak­tisk ikke.

Hvil­ken se­rie MÅ du se?

– Jeg må ikke se på noe, men «Grey’s Anato­my» og «Down­ton Ab­bey» er fa­vo­rit­ter.

Hva dri­ver du med ak­ku­rat nå på kul­tur­fron­ten? – Jeg job­ber sam­men med en av ele­ve­ne mine som har kva­li­fi­sert seg til Royal Aca­de­my of Dan­ce sin «Ge­nee In­ter­na­tio­nal bal­let Com­pe­tition» som ar­ran­ge­res i Lis­boa i sep­tem­ber. El­lers for­be­re­der jeg høs­tens kurs og klas­ser og elev­fore­stil­ling for hele sko­len på Kil­den i no­vem­ber.

Hvil­ket styk­ke skul­le du gjer­ne ko­reo­gra­fert?

– Det var vans­ke­lig, men jeg vel­ger «Romeo og Ju­lie». Ken­neth Mac­mil­lan ko­reo­gra­fer­te en ver­sjon for The Royal Bal­let. Den er helt fan­tas­tisk, og det er mu­sik­ken til Pro­ko­fjev også!

Hvil­ken per­son vil­le du byt­tet liv med for en dag? – Min mann.

Hvil­ken sang får deg til å dan­se?

– Det er så mye i og med mitt yr­ke, men gjer­ne Rob­bie Wil­liams.

Hva kun­ne vært bed­re med kul­tur­byen Kristiansand?

– Jeg sy­nes det skjer mye spen­nen­de, og kul­tur­li­vet har ut­vik­let seg enormt i lø­pet av de åre­ne jeg har bodd i Kristiansand. Jeg skul­le gjer­ne ha brukt til­bu­det mye mer, men på grunn av mine ar­beids­ti­der er det ikke all­tid like lett å gjø­re.

Hva er din størs­te guil­ty plea­sure?

– Oste­pop, sjo­ko­la­de og å lig­ge un­der pledd å se tv på dag­tid.

Hva ang­rer du mest på?

– Jeg ang­rer ald­ri, in­gen­ting blir bed­re av å ang­re. Jeg le­ver og læ­rer i ste­det for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.