Fyll opp et­ter fe­rien!

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL

«FYLL OPP et­ter fe­rien!» an­non­se­rer en stor mat­bu­tikk, og lok­ker med man­ge gode til­bud. Men vi men­nes­ker le­ver ikke bare av kjøtt­deig, frukt og sjo­ko­la­de. Inn­si­den vår tren­ger også å fyl­les opp. Vi tren­ger et ind­re la­ger av Guds ord. Slik at når hver­da­gen kom­mer, så har vi noe å hen­te frem som ikke er su­get av eget bryst.

Den­ne uka vil jeg der­for opp­munt­re til bi­bel­les­ning. Kla­rer du ett ka­pit­tel om da­gen? Det gjør ikke all­tid jeg! Men jeg har er­fart, man­ge gan­ger, at det gjør en for­skjell i mitt liv om jeg le­ser re­gel­mes­sig el­ler ikke i Den Gode Bo­ka.

For noen da­ger si­den fikk jeg en sms fra en venn med et bi­bel­vers: «Je­sus sier: Kom til meg, al­le dere som stre­ver og bæ­rer tun­ge byr­der, og jeg vil gi dere hvi­le.» (Mat­teus 11,28) Det­te ver­set had­de han lag­ret i sitt ind­re, og brått var han i en livs­si­tua­sjon der han treng­te det in­der­lig.

I pro­fe­ten Jere­mias bok, midt i all frust­ra­sjo­nen og mør­ket, fin- nes det­te ny­de­li­ge, lil­le ver­set: «Jeg fant dine ord og spis­te dem, dine ord ble til fryd for meg og til gle­de for mitt hjer­te. For ditt navn er nevnt over meg, Her­re, hær­ska­re­nes Gud.» (Jere­mia 15,16)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.