10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

14. AU­GUST 2007

●● Kon­sern­le­del­sen be­kref­ter nå svart på hvitt at Xtra­ta i Kristiansand kan bli ut­vi­det for 8,2 mil­li­ar­der kro­ner. Det kan bli bygge­start al­le­re­de i 2009. «Nik­kel­verk Ex­pan­sion» står det nem­lig på en bort­gjemt lin­je i lys­bildep de­pre­sen­ta­sjo­nen som fulg­te Xtra­ta-kon­ser­nets halv­års­rap­port i for­ri­ge uke. Men hvil­ken lin­je! In­di­ka­tiv opp­start: 2009. In­di­ka­tiv in­ves­te­rings­ram­me 1,4 mil­lia ar­der dol­lar- 8,2 mil­li­ar­der nors­ke kron ner. Stor­ut­vi­del­sen av nik­kel­ver­ket i Kols­da da­len, som det har vært snak­ket om man­ge år, h har plut­se­lig ryk­ke et langt skritt nær­me­re. – At kon­sern­sje­fen gir så kon­kre­te sig­na­ler om en ut­vi­del­se, vi­ser at vi er blitt lyt­tet til, sier ad­mi­ni ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ed Hen­rik­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.