Lo­ver at det blir som­mer­le­ker også i 2018

Norway Summer Games (NSG) ble ikke den folke­fes­ten ar­ran­gø­ren trod­de på, med 4000 fær­re del­ta­ke­re enn må­let i de­but­se­son­gen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

Multi­idretts­ar­ran­ge­men­tet had­de et mål om 5000 del­ta­ke­re i 2017, og 10.000 på sikt. Fa­si­ten ble rundt 1000 del­ta­ke­re for­delt på 23 idret­ter.

Fot­bal­len og hånd­bal­len ga tid­lig be­skjed om at de ikke øns­ket å del­ta, noe som selv­sagt har satt sitt preg på del­ta­ker­tal­le­ne.

– Jeg sy­nes ikke 5000 del­ta­ke­re var å ta i, og med små jus­te­rin­ger så had­de vi klart å få det til, sier Juhl-thom­sen, pro­sjekt­le­der for NSG.

Han un­der­stre­ker at NSG ikke har klart å mar­keds­føre seg godt nok i for­kant.

– Det er alt­for man­ge men­nes­ker som ikke vet om det­te, og vi har ikke i stand til å nå ut på rik­ti­ge må­ter og i rik­ti­ge ka­na­ler, sier han.

Hel­ler ikke i sen­trum har det vært noen tegn på at ar­ran­ge­men­tet var i gang.

– Med 5000 men­nes­ker had­de det pre­get Kristiansand, og da had­de vi hatt et helt an­net bud­sjett. Uten å an­non­se­re, får du ikke folk. Uten folk, tør du ikke å an­non­se­re. Der har vi ikke vært gode nok, og fått den hjel­pen vi har trengt, sier JuhlThom­sen.

– BRA FOR UNG­DOM

Torsdag var han i Tres­se, der fle­re idret­ter og for­enin­ger had­de rig­get seg til. Der kun­ne barn og un­ge tes­te ut klat­ring, fris­beegolf og stre­et­bas­ket, for å nev­ne noe.

– Jeg hå­per at byen ser at det­te er bra for ung­dom. Det er de vi gjør det for. Jeg er ikke i tvil om at det­te er bra, og at mo­del­len er rik­tig. Den er ny og an­ner­le­des, men det er en rik­tig måte å ten­ke på vi­de­re, spe­si­elt for oss. Hvis ikke Kristiansand kan bli ho­ved­sta­den for Norway Summer Games, så vet jeg ikke hvor­dan vi skal dri­ve vi­de­re. Det må bare bli sånn, og det skal jeg gjø­re ab­so­lutt alt jeg kan for å få til, sier Juhl-thom­sen.

Pla­nen var at Norway Summer Games skul­le være en år­lig in­ter­na­sjo­nalt bredde­ar­ran­ge­ment for barn og ung­dom et­ter en olym­pisk mo­dell.

– Har kon­sep­tet end­ret seg un­der­veis? – Nei, det har det ikke. Vi har fo­ku­sert på for­skjel­li­ge de­ler av det. Det vik­tigs­te for oss nå, er å gi folk en smak på hva det­te kan være og kan bli. Vi øns­ker å in­vi­te­re barn og un­ge til byen, for å opp­le­ve Kristiansand. Da er det­te midt i blin­ken, sier Juhl-thom­sen.

Til tross for lite del­ta­kel­se i år, ser han lyst på frem­ti­den.

– Det­te kom­mer igjen nes­te år, det er jeg sik­ker på. Det må det. Jeg kan ikke se hvem som ikke har in­ter­es­se av det. Sør­lan­det vil gjer­ne ha det­te, og når jeg snak­ker med del­ta­ke­re, for­eld­re og le­ve­ran­dø­rer, er al­le folk vel­dig støt­ten­de, sier Juhl-thom­sen.

Han un­der­stre­ker at de nå få en mu­lig­het til å vise fram kon­sep­tet.

– Det er mas­se læ­ring i det­te, men vi har for­klart folk at det­te kan la seg gjø­re.

BLIR IKKE UNDERSKUDD

– Vil­le du ha hatt leng­re tid å job­be med det­te, før dere ar­ran­ger­te for førs­te gang?

– Vi had­de gjer­ne tatt det, men hvis du skal ven­te al­le ting ut, så blir det ald­ri til noe, sier Juhl-thom­sen.

NSG had­de i ut­gangs­punk­tet en bud­sjett­ram­me på 3,2 mil­lio­ner kro­ner. – Hvor mye blir bud­sjet­tet på?

– Vi har dre­vet nøk­ternt fra star­ten av, ikke tatt i, og jus­tert un­der­veis.

– Blir det mi­nus?

– Nei, jeg tror fak­tisk ikke det. Vi har vært så pass ky­nis­ke fra start, at folk egent­lig har gitt oss blod, svet­te og tå­rer, fram­for kro­ner og øre. Sam­ar­beids­part­ner­ne våre har gått langt for å hjel­pe oss. De får ikke 5000 men­nes­ker, men en snakk­is. Så skal vi kla­re å gi folk for­ny­et tro på at det­te er liv laga.

– IKKE FEIL å GI STØT­TE

I til­legg til den idretts­li­ge bi­ten har ar­ran­gø­ren fått til sam­men én mil­lion fra Cul­ti­va som skal for­de­les over tre år for å inn­lem­me kunst og kul­tur. I til­legg har de fått støt­te fra Kristiansand kom­mu­ne.

– Ge­ne­relt, så kan jeg si at alt som har med idrett, ak­ti­vi­tet og fy­sisk helse å gjø­re, er po­si­tivt. Vi hei­er vel­dig på al­le idretts­ar­ra­men­ter, sier Jør­gen Kris­ti­an­sen, fun­ge­ren­de ord­fø­rer.

– Jeg no­te­rer også at de ikke har lyk­tes så godt i år som de had­de håpt på. Det tar tid å etab­le­re den type ar­ran­ge­men­ter, og vi må være rau­se nok til å gi de litt tid, leg­ger han til.

– Var det feil av kom­mu­nen å gi pen­ger til det­te?

– Nei. Jeg tror vi må ak­sep­te­re at det tar tid til å stab­le det­te opp for å få det nød­ven­di­ge vo­lu­met. De har gjort sine er­fa­rin­ger i år, og vil lyk­kes enda bed­re til nes­te år, sier Kris­ti­an­sen.

– GODE TIL­BAKE­MEL­DIN­GER

Kristiansand idretts­råd er blant ini­tia­tiv­ta­ker­ne til Norway Summer Games. Dag­lig leder Geir Thor­stensen sier at det nå er la­get et vel­dig godt ramme­verk til å ta imot en stor meng­de del­ta­ke­re nes­te år.

– Er det det skuf­fen­de med så få del­ta­ke­re i år?

– Da vi satt for ett år si­den og tenk­te, skul­le vi gjer­ne ha hatt fle­re del­ta­ke­re i selve kon­kur­ranse­ak­ti­vi­te­te­ne. Vi opp­le­ver at det er man­ge del­ta­ke­re i de and­re ar­ran­ge­men­te­ne vi har, og selv om det er få som bor på cam­pus, har vi fått gode til­bake­mel­din­ger på det som skjer, og det er man­ge som sier de kom­mer til­ba­ke til nes­te år. Jeg hå­per vi har satt i gang noe som kan bli stort, sier Thor­stensen.

I og med at det er så få del­ta­ke­re, vil det hel­ler ikke bli noe over­skudd til klub­be­ne som er med på å ar­ran­ge­re NSG.

– Men ar­ran­ge­men­tet er sik­ret øko­no­misk, sier Thor­stensen.

ARKIVFOTO

Norway Summer Games gikk hardt ut med et mål om 5000 del­ta­ke­re i 2017 da ar­ran­ge­men­tet ble pre­sen­tert i vin­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.