Er du opp­tatt av tre­ning og helse? Her er par­ti­et du bør stem­me på

Det­te er test­vin­ner­ne – og ta­per­ne – på fy­sisk ak­ti­vi­tet og helse.

Faedrelandsvennen - - SPORT - SILJE DYREGROV

Med et stor­tings­valg på trap­pe­ne, er valg­kam­pen for al­vor i gang. Inn­vand­ring, skatt, ut­dan­ning og helse skal dis­ku­te­res fram til nord­menn går til valg­ur­ne­ne den 11. sep­tem­ber.

Den­ne ar­tik­ke­len hand­ler om det sis­te. Hvil­ket par­ti øns­ker i størst grad en sat­sing på helse, fy­sisk ak­ti­vi­tet og et godt kost­hold? Det­te har Ak­ti­vi­tets­al­li­an­sen gjort en stor test på.

– In­ak­ti­vi­tet og over­vekt blir vår størs­te helse­ut­ford­ring i åre­ne som kom­mer. Bare halv­par­ten av 15-årin­ge­ne har et an­be­falt ak­ti­vi­tets­nivå, mens kun hver fem­te vok­sen er ak­tiv nok. Det er så al­vor­lig at vi tren­ger kon­kre­te hand­lin­ger, sier Lars Erik Mørk, tal­s­per­son i Ak­ti­vi­tets­al­li­an­sen.

FORSKJELLSNORGE

Ak­ti­vi­tets­al­li­an­sen har gått gjen­nom parti­pro­gram­me­ne til de åtte stor­tings­par­ti­ene. For­plik­tel­ser har blitt veid tyng­re enn gode in­ten­sjo­ner. Vin­ne­ren av tes­ten er SV.

– For fi­re år si­den del­te de sei­e­ren med KRF, men i lik­het med Sen­ter­par­ti­et skuf­fer Krf med langt mind­re for­plik­ten­de for­mu­le­rin­ger i år. Ar­bei­der­par­ti­et er det par­ti­et som har for­bed­ret parti­pro­gram­met sitt mest in­nen fy­sisk ak­ti­vi­tet.

Sv-leder Au­dun Lys­bak­ken er naturligvis strå­len­de for­nøyd med å vin­ne tes­ten. Han om­ta­ler det som en vik­tig an­er­kjen­nel­se.

– Det vi­ser at vi har prio­ri­tert det­te med fy­sisk ak­ti­vi­tet og folke­helse høyt. Vi tror at ti­den er in­ne for at po­li­ti­ker­ne prio­ri­te­rer det­te or­dent­lig, sier Lys­bak­ken.

Blant an­net vil SV ha en ti­mes dag­lig ak­ti­vi­tet for skole­bar­na. De øns­ker ak­tiv læ­ring også i and­re fag enn kropps­øving.

Lys­bak­ken me­ner at å lære barn å være fy­sisk ak­ti­ve er noe av det vik­tigs­te po­li­ti­ker­ne kan gjø­re for å mot­vir­ke den ne­ga­ti­ve ut­vik­lin­gen som har vært i Nor­ge den sis­te ti­den.

– Når vi vet at det blir mer stille­sit­ting og over­vekt, så er det et po­li­tisk an­svar å leg­ge opp til en stra­te­gi som kan ta oss i en an­nen ret­ning. Vi må være vil­li­ge til å in­ves­te­re noen av sam­fun­nets res­sur­ser, leg­ge opp til at al­le skal få like mu­lig­he­ter til

å kom­me seg i be­ve­gel­se, sier Lys­bak­ken.

TA­PER­NE AV TES­TEN

I mot­satt ende av ska­la­en fin­ner vi Høy­re og Frp.

– Re­gje­rings­par­ti­ene Høy­re og FRP har gjen­nom­gå­en­de de minst for­plik­ten­de for­mu­le­rin­ge­ne in­nen­for om­rå­de­ne vi har vur­dert, sier Mørk i Ak­ti­vi­tets­al­li­an­sen. Det­te sier Frp om test­re­sul­ta­te­ne:

– En ting er hva som står i pro­gram­met, det al­ler vik­tigs­te er det vi fak­tisk gjør. Mye av det­te lig­ger til kom­mu­ne­nes egne prio­ri­te­rin­ger og hø­rer mer hjem­me i våre kom­mu­nal­po­li­tis­ke pro­gram, sva­rer helse­po­li­tisk tals­kvin­ne i Frp, Ka­ri Kjønaas Kjøs.

Hel­ler ikke Høy­re er eni­ge i tes­ten til Ak­ti­vi­tets­al­li­an­sen. De me­ner de i lø­pet av de fi­re sis­te åre­ne har le­vert på fle­re av om­rå­de­ne.

– Jeg er uenig i Ak­ti­vi­tets­al­li­an­sens vur­de­ring av ak­ti­vi­tets­punk­te­ne i vårt pro­gram. Ak­ti­vi­tets­al­li­an­sen sier at det er lite for­plik­ten­de, men her har vi jo be­vist vårt en­ga­sje­ment gjen­nom det vi har le­vert. In­gen bør være i tvil om at Høy­re øns­ker å til­rette­leg­ge for at folk skal be­ve­ge seg mer, sier stor­tings­re­pre­sen­tant i Høy­re, Svein­ung Stens­land.

Én ting er hva som står i pro­gram­met, det al­ler vik­tigs­te er hva vi fak­tisk gjør. KA­RI KJØNAAS KJØS, helse­po­li­tisk tals­kvin­ne i Frp

FOTO: SIV DOLMEN

SV kom best ut i en stor test av folke­helse­po­li­tik­ken til åtte av de størs­te par­ti­ene i Nor­ge. Her er Sv-leder Au­dun Lys­bak­ken på løpe­sed­del­ut­de­ling i Oslos ga­ter for­ri­ge uke.

Hvem er best i test?: Fra ven­st­re: Sv-leder Au­dun Lys­bak­ken, Ap-leder Jo­nas Gahr Stø­re, Høy­re-leder Er­na Sole­berg og Frp-leder Siv Jen­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.