Slik ble par­ti­ene vur­dert

Faedrelandsvennen - - SPORT - SILJE DYREGROV

1. PLASS: SV MED 20 POENG

SV ut­mer­ker seg med å love 1 time fy­sisk ak­ti­vi­tet og sunt gra­tis skole­mål­tid i sko­len. Par­ti­et lo­ver gra­tis ut­lån av tur­ut­styr i al­le kom­mu­ner og sat­sing på syk­lis­ter. SV har for­mu­le­rin­ger in­nen­for re­gu­le­rings­pla­ner som gir tur­mu­lig­he­ter, men kun­ne vært mer kon­kre­te enn «Nor­ges sti­er, tur­vei­er og gang- og syk­kel­vei­er skal rus­tes opp». Det sam­me kan sies om for­mu­le­rin­ge­ne knyt­tet til ak­tiv ar­ki­tek­tur og de­sign. Par­ti­et skå­rer over­ras­ken­de svakt på Ak­ti­vi­tet som medi­sin, men er li­ke­vel en sole­klar to­tal­vin­ner av folke­helse­tes­ten.

2. PLASS (DELT): AR­BEI­DER­PAR­TI­ET MED 16 POENG

Ar­bei­der­par­ti­et lo­ver dag­lig fy­sisk ak­ti­vi­tet i sko­len og skole­mål­tid. De vil også inn­føre frukt i ung­doms­sko­len og vil job­be for sunt kost­hold blant barn og un­ge. AP går inn for gra­tis ut­lån av idretts­ut­styr. Par­ti­et vil også at al­le skal ha kort vei til grønt­om­rå­der og leg­ge til ret­te for mer fy­sisk ak­ti­vi­tet. AP har in­gen for­mu­le­rin­ger om ak­ti­vi­tet som medi­sin og frem­står her som lite opp­da­ter­te. Par­ti­et vil in­ves­te­re mer i gang- og syk­kel­sti­er, men er mind­re kon­kre­te en del and­re par­ti­er. AP kom­mer to­talt sett på en delt andre­plass i tes­ten.

2. PLASS (DELT): MILJØ­PAR­TI­ET DE GRØN­NE MED 16 POENG

MDG vil ha en stor­stilt ut­byg­ging av gan­gog syk­kel­vei­er, sam­men­hen­gen­de eks­press-syk­kel­vei­er og bed­re ved­li­ke­hold. De lo­ver at sykke­lan­de­len skal dob­les i lø­pet av fi­re år. Til tross for høye am­bi­sjo­ner på syk­kel får de ør­lite trekk for mang­len­de kon­kre­ti­se­ring på be­vilg­nings­si­den. MDG går også inn for minst en time fy­sisk ak­ti­vi­tet i sko­len og vil at ute­om­rå­der skal gjø­res mer eg­net for ak­ti­vi­tet. MDG kom­mer der­med på delt and­re plass.

4. PLASS: VEN­ST­RE MED 15 POENG

Ven­st­re hav­ner så vidt uten­for pal­len, men kan gle­de seg over å skå­re best av al­le på syk­kel­po­li­tik­ken. Stikk­ord er; stat­lig be­løn­nings­ord­ning, dob­ling av stat­li­ge be­vilg­nin­ger til syk­kel­vei­er og ut­byg­ging av sam­men­hen­gen­de gang- og syk­kel­vei­nett. Ven­st­re er også enes­te par­ti som har kla­re for­mu­le­rin­ger om grøn­ne re­sep­ter og fy­sisk ak­ti­vi­tet som al­ter­na­tiv til medi­sin. På and­re om­rå­der har Ven­st­re gode in­ten­sjo­ner, men er mind­re kon­kre­te, blant an­net når det gjel­der skole­mål­tid og fy­sisk ak­ti­vi­tet i sko­len.

5. PLASS: KRIS­TE­LIG FOLKE­PAR­TI MED 13 POENG

KRF har gode for­mu­le­rin­ger om til­rette­leg­ging for mer bruk av syk­kel. De lo­ver en time dag­lig fy­sisk ak­ti­vi­tet i sko­len og er det enes­te par­ti­et med lov­na­der om bed­re til­rette­leg­ging for tre­ning i ar­beids­ti­den. KRF er også ale­ne om skatte­fri­tak for tre­ning i ar­beids­ti­den uten­for be­drif­tens eget lo­ka­le. Par­ti­et kom­mer al­li­ke­vel langt dår­li­ge­re ut enn de gjor­de for fi­re år si­den på til­sva­ren­de test og må ta til tak­ke med fem­te­plas­sen.

6. PLASS: SEN­TER­PAR­TI­ET MED 12 POENG

Sen­ter­par­ti­et le­ve­rer midt på tre­et på de fles­te om­rå­de­ne vi har un­der­søkt. Rik­tig­nok er de blant par­ti­ene med kla­rest lov­na­der når det gjel­der en time dag­lig fy­sisk ak­ti­vi­tet i sko­len og gjen­inn­fø­ring av skole­frukt­ord­nin­gen. Skole­mål­tid er de også for, men får trekk for at de øns­ker egen­an­del. Når det gle­der syk­kel­vei­er er for­mu­le­rin­ge­ne litt lite kon­kre­te. Sen­ter­par­ti­et mar­ke­rer seg po­si­tivt med kon­kre­te grep knyt­tet til ak­tiv ar­ki­tek­tur og de­sign. De får også pluss for na­sjo­nal sat­sing på fy­sisk ak­ti­vi­tet, selv om de sier lite kon­kret om hva det in­ne­bæ­rer.

7. PLASS (DELT): HØY­RE MED 6 POENG

Høy­re har svært få kon­kre­te til­tak i sitt pro­gram på om­rå­de­ne vi har tes­tet. Par­ti­et er for både fy­sisk ak­ti­vi­tet og sun­ne mål­tids­va­ner i sko­len, men øns­ker kun å spre gode er­fa­rin­ger og ek­semp­ler til sko­ler og kom­mu­ner. På sam­me måte vil de sti­mu­le­re til økt ut­byg­ging av sam­men­hen­gen­de tra­se­er for syk­kel og gan­ge i byer og tett­ste­der, noe som ikke kan sies å være sær­lig for­plik­ten­de.

7. PLASS (DELT): FREM­SKRITTS­PAR­TI­ET MED 6 POENG

Frem­skritts­par­ti­et kom­mer i lik­het med re­gje­rings­part­ner Høy­re dår­ligst ut av den­ne tes­ten. FRP har svært va­ge for­mu­le­rin­ger på om­rå­de­ne vi har sjek­ket. Selv ikke når det gjel­der å fjer­ne skatte­leg­gin­gen av tre­ning dek­ket av ar­beids­gi­ver, le­ve­rer de. De får trøste­po­eng for gode in­ten­sjo­ner når det gjel­der gang- og syk­kel­sat­sing, samt øns­ker om til­rette­leg­ging for fy­sisk ak­ti­vi­tet i sko­len og sam­fun­net ge­ne­relt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.