Slik ble tes­ten ut­ført

Faedrelandsvennen - - SPORT -

● Ak­ti­vi­tets­al­li­an­sen har vur­dert parti­pro­gram­me­ne til de åtte stor­tings­par­ti­ene med fo­kus på fy­sisk ak­ti­vi­tet.

● Al­le par­ti­ene er kon­tak­tet minst to gan­ger og til­skre­vet om tes­ten før lands­mø­te­ne i vår.

● Teks­ten i parti­pro­gram­me­ne er vur­dert in­nen åtte om­rå­der: Fy­sisk ak­ti­vi­tet og kost­hold i sko­len, gang- og syk­kel­vei­ut­byg­ging, til­gang på tur­vei­er der man bor, bruk av ak­tiv ar­ki­tek­tur/de­sign, fjer­ning av skatt på tre­ning, ut­lån av ut­styr, ak­ti­vi­tet som medi­sin og folke­helse­vur­de­ring av po­li­tis­ke ved­tak.

● I po­eng­gi­vin­gen er for­plik­ten­de for­mu­le­rin­ger og kon­kre­te pla­ner vekt­lagt, frem­for va­ge­re ord­lyd med gode in­ten­sjo­ner.

● Tes­ten er opp­sum­mert med ho­ved­trekk for hvert par­ti, men også om­rå­de for om­rå­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.