Ak­ti­vi­tets­al­li­an­sen

Faedrelandsvennen - - SPORT -

● Ak­ti­vi­tets­al­li­an­sen er et sam­ar­beid mel­lom Den Nors­ke Tu­rist­for­ening, Gjen­si­di­ges­tif­tel­sen, Ski­for­enin­gen, VIR­KE tre­ning, Syk­lis­te­nes Lands­for­ening, Norsk Sports­bran­sje­for­ening og Grete Ro­e­de.

● Al­li­an­sen job­ber for å fjer­ne hind­rin­ger og leg­ge bed­re til ret­te for mer fy­sisk ak­ti­vi­tet, og står bak kam­pan­jer som «Heia Deg!» og «Ak­ti­vi­tet som medi­sin».

● Ak­ti­vi­tets­al­li­an­sen har ti opp­ford­rin­ger til nors­ke po­li­ti­ke­re, og fle­re av fo­kus­om­rå­de­ne i tes­ten av parti­pro­gram­me­ne sprin­ger ut av dis­se.

● Al­li­an­sen me­ner at all fy­sisk ak­ti­vi­tet er bra og fa­vo­ri­se­rer in­gen for­mer for ak­ti­vi­tet. Det vik­tigs­te er å fin­ne en ak­ti­vi­tet man liker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.