Tren­der.

Faedrelandsvennen - - MANDAG - ANETTE LAR­SEN

Hvert år er jeg spent på hva som blir den sto­re snakk­isen. I fjor tok mo­bil­spil­let Po­kémon Go over sto­re de­ler av folks fri­tid. Hvor hen du gikk så du all­tid noen sit­te, gå el­ler kjø­re(!) med nesa ned i skjer­men. Folk var spinn­vil­le et­ter å fan­ge dem al­le. I år spin­nes det på noe helt an­net. Fore­lø­pig har jeg klart å hol­de meg unna fris­tel­sen med å kjø­pe den spin­nen­de dings­en. Men Po­kémon Go alt­så, det var noe an­net. Som ge­ne­ra­sjo­nen som våk­net lør­dag mor­gen til bar­ne-tv og Po­kémon som den sto­re fi­na­len, falt jeg pla­dask for spil­let. Det tris­te med tren­der er at de kom­mer og går. In­gen spør om å være med ut på Po­kémon-jakt len­ger, og in­gen snak­ker om det hel­ler. Po­kémon Go, hvor ble det av deg i alt myl­de­ret?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.