Ven­st­re, høy­re om

Det vil være epoke­gjø­ren­de i norsk po­li­tikk hvis Ven­st­re går i re­gje­ring med Frem­skritts­par­ti­et. Men det vil også stil­le Frp over­for nye ut­ford­rin­ger.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Så sent som un­der Ven­st­res lands­møte i må­neds­skif­tet mars/april var par­ti­ets le­del­se fo­ku­sert på hvor­dan de kun­ne fjer­ne Frp fra re­gje­rin­gen. I et in­ter­vju med VG tru­et Tri­ne Skei Gran­de med å stil­le mis­til­lits­for­slag mot den blå re­gje­rin­gen etter val­get, for å få Frp ut. Og Ven­st­re inn. Få uker se­ne­re frid­de Ap-leder Jo­nas Gahr Stø­re til det li­be­ra­le par­ti­et.

Nå har Ven­st­re snudd, høy­re om. Par­ti­et vur­de­rer nå se­riøst å gå inn i den sam­me re­gje­rin­gen som Frp sit­ter i. Det vil i så fall være den størs­te po­li­tis­ke om­velt­nin­gen i Nor­ge på man­ge år. For førs­te gang vil da et sen­trums­par­ti re­gje­re med Frp, og med det set­te sitt en­de­li­ge god­kjen­nel­ses­stem­pel på det par­ti­et som inn­til for fire år si­den var å an­se som spe­dalsk for alle de and­re når det kom til re­gje­ring.

En re­gje­ring hvor Ven­st­re er med, vil ikke kun­ne leve med den type re­to­rikk som List­haug hit­til har stått for.

Det vil være en lang vei å gå for Ven­st­re. Gans­ke sær­lig for den de­len av Ven­st­res vel­ge­re som syn­tes det var ille nok å være støtte­par­ti for en re­gje­ring hvor Frp var med. Og som vil sy­nes det er enda ver­re å re­gje­re med det sam­me Frp.

Sam­ti­dig gikk Ven­st­re til valg på et klart og ty­de­lig bor­ger­lig bud­skap. De sis­te valg­pla­ka­te- ne fram­stil­te Ven­st­re som en ga­ran­tist for fire nye år med Er­na. Og Tri­ne Skei Gran­des par­ti har de sis­te åre­ne be­ve­get seg i li­be­ra­lis­tisk ret­ning på fle­re sam­funns­om­rå­der.

Dess­uten vil en slik re­gje­ring end­re dy­na­mik­ken i norsk po­li­tikk, ikke minst inn­ad i re­gje­rin­gen. Ikke bare vil Ven­st­re sann­syn­lig­vis få tre stats­rå­der. Men dis­se vil også på­vir­ke re­gje­rin­gens po­li­tikk i ret­ning sen­trum. Hvis ikke, vil en slik inn­tre­den i re­gje­ring være me­nings­løs.

En slik vrid­ning av po­li­tik­ken vil først og fremst smer­te det par­ti­et som lig­ger lengst fra sen­trum, nem­lig Frp. Sær­lig hvis den­ne på­virk­nin­gen også gir seg ut­slag på det om­rå­det som det sto mest strid om i valg­kam­pen, inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­po­li­tik­ken – og Syl­vi List­haugs re­to­rikk. En re­gje­ring hvor Ven­st­re er med, vil ikke kun­ne leve med den type re­to­rikk som List­haug hit­til har stått for.

Ennå har ikke Ven­st­re be­stemt seg. Av­gjø­rel­sen par­ti­et tar, vil i stor grad pre­ge norsk po­li­tikk de nes­te fire åre­ne.

Tri­ne Skei Gran­de kan kom­me til spil­le en nøk­kel­rol­le i det fram­ti­di­ge sam­ar­bei­det på bor­ger­lig side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.