For­len­ger Blind­leia Lil­le­sands ord­fø­rer Ar­ne Tho-

Hvis den­ne pla­nen blir en rea­li­tet, kan du kjø­re båt inn­a­skjærs fra Kris­tian­sand til Lillesand.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL NYGAARD kjetil.nygaard@fvn.no

Det er Lillesand Vekst som har tatt tak i pro­sjek­tet «Eid­jord­ka­na­len», som al­le­re­de for åtte–ni år si­den ble lagt inn i kom­mune­pla­nen.

– Den­ne ka­na­len kan være vel­dig spen­nen­de for næ­rings­ut­vik­lin­gen i Hø­våg. Vi hå­per å kun­ne fi­nan­siere noe av ka­na­len ved å leg­ge til ret­te for fri­tids­bo­li­ger langs den, sier Trond Are Gjo­ne, dag­lig leder i Lillesand Vekst.

Han job­ber med å ut­vik­le Lillesand for både næ­ring og inn­byg­ge­re, i en stil­ling som er fi­nan­siert 50 pro­sent av kom­mu­nen og and­re halv­part av næ­rings­li­vet.

INN­A­SKJÆRS TIL LILLESAND

Det var Lil­le­sands­pos­ten som først om­tal­te sa­ken.

Der­som ka­na­len blir en rea­li­tet, vil man kun­ne kjø­re båt inn­a­skjærs fra Kris­tian­sand, inn Kvåse­fjor­den til Trævi­ga, gjen­nom Årsne­ski­len og ut Kas­sen-ka­na­len.

Sist­nevn­te, som ble åp­net i 1995, er 200 me­ter lang og for­bin­der Ise­fjær­fjor­den med Blind­leia.

Med den nye ka­na­len vil man slip­pe å kjø­re utom Ulv­øy­sund, der det kan være svært vær­hardt.

SOM SPANGEREID

Gjo­ne drar fram den nes­ten én kilo­me­ter lan­ge Span­ger­eid­ka­na­len i Lin­des­nes som ek­sem­pel på en ka­nal som har ført til næ­rings­ut­vik­ling.

Ka­na­len ble åp­net av dron­ning Son­ja i 2007, og har gitt både fle­re job­ber og økt til­flyt­ting til om­rå­det. Den kos­tet 40,7 mil­lio­ner kro­ner å lage.

– Vi bør kun­ne byg­ge den­ne ka­na­len ve­sent­lig bil­li­ge­re, si­den den bare vil bli mel­lom to- og tre hund­re me­ter lang, sier Gjo­ne.

Han leg­ger til at man må bru­ke pen­ger på å løf­te broa som går over ka­na­len ved Ind­re Års­nes, da den kun er 1,5 me­ter i dag.

– KJEMPESPENNENDE

Eien­doms­meg­ler Jan Olav Bir­ke­nes i DNB Eien­dom sel­ger man­ge ei­en­dom­mer i Lillesand hvert år. Han tror ut­byg­gin­gen vil styr­ke både Lillesand og Hø­våg.

– Det­te er kjempespennende for båt­fol­ket, men også for alle som øns­ker ut­vik­ling av næ­ring og bo­li­ger i Hø­våg. Års­nes er fint til­gjen­ge­lig med vei­er, så jeg vil tro det kan være et godt mar­ked både for hus og fri­tids­ei­en­dom­mer. Den­ne ka­na­len vil jo dess­uten bli en tu­rist­at­trak­sjon i seg selv, for­tel­ler Bir­ke­nes.

Han hyl­ler både Kas­sen­ka­na­len og Span­ger­eid­ka­na­len som ube­tin­ge­de suk­ses­ser, og hå­per på et spleise­lag for å fi­nan­siere ka­na­len.

– Det har vært snak­ket om den­ne i man­ge, man­ge år. Men jeg kan ikke se noen ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser. Jeg hå­per det blir noe nå, sier meg­le­ren.

POSITIVE POLITIKERE

mas­sen (H) ut­tryk­ker sin en­tu­si­as­me for pro­sjek­tet oven­for Lil­le­sands­pos­ten.

– Ka­na­len blir en tu­rist­at­trak­sjon og vil kun­ne trek­ke folk både øst- og vest­fra. Hø­våg kan få en vold­som vekst, både med tan­ke på inn­byg­ger­tall og næ­rings­liv. Hva med en res­tau­rant på Ind­re Års­nes? Mu­lig­he­te­ne er man­ge, sier han.

Også leder av plan­ut­val­get, Ar­ne Gul­brand­sen (Frp), er positive til ka­na­len.

– Kas­sen­ka­na­len har be­tydd mye for byg­da. Vann­kva­li­te­ten i Kjerke­ki­len er blitt helt fan­tas­tisk, og en ny ka­nal vil føre til mas­se ak­ti­vi­tet for næ­rings­li­vet her ute. Ind­re Års­nes vil bli et knute­punkt man­ge vil drøm­me om å flyt­te til. Du har bu­tikk, sko­le og Hø­våg­hei­men i «rul­la­tor­av­stand», for­tel­ler Gul­brand­sen til lo­kal­avi­sen.

ILLUSTRASJON: LILLESAND VEKST

Slik fore­slår Lillesand Vekst at ka­na­len kan se ut. Ne­derst i bil­det er Årsne­ski­len. Fra den skal ka­na­len gå inn til en­den av Trævi­ga, in­nerst i Kvåse­fjor­den.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Trond Are Gjo­ne i Lillesand Vekst me­ner «Eid­jord­ka­na­len» vil med­føre næ­rings­ut­vik­ling i Hø­våg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.