Dømt til feng­sel – ikke forvaring

I går falt dom­men et­ter anke­sa­ken i dob­belt­dra­pet i Kris­tian­sand. Lag­manns­ret­ten be­slut­tet at 16-årin­gen ikke skal døm­mes til forvaring, slik ting­ret­ten men­te var rik­tig. Han døm­mes i ste­det til 11 års feng­sel.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ER­LEND OLSBU er­lend.olsbu@fvn.no TEKST: EI­VIND KRIS­TEN­SEN ei­vind.kris­ten­sen@fvn.no

Det bør være grunn­lag for en anke, det er så man­ge sto­re spørs­mål i den­ne tra­gis­ke sa­ken. Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad, kul­tur­re­dak­tør

Man­dag 5. de­sem­ber i fjor kniv­stakk den da 15 år gam­le gut­ten Ja­kob Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48) ved Wilds Min­ne skole på Lund. Ofre­ne ble på­ført til sam­men 60 kniv­stikk.

I juni ble 16-årin­gen dømt av Kris­tian­sand ting­rett til 11 års forvaring, med en minste­tid på sju år og fire må­ne­der. Gut­ten an­ket dom­men til Ag­der lag­manns­rett, som be­hand­let sa­ken den­ne uka

Fre­dag falt dom­men et­ter anke­sa­ken. Lag­manns­ret­ten har be­slut­tet at 16-årin­gen ikke skal døm­mes til forvaring, slik ting­ret­ten men­te var rik­tig. Han døm­mes i ste­det til 11 års feng­sel.

– Vi me­ner det var rett å ikke idøm­me forvaring, men må lese dom­men med tan­ke på ut­må­ling av straf­fens leng­de, sier 16-årin­gens for­sva­rer Svein Kje­til Stallemo til Fædre­lands­ven­nen.

– Hvor­dan opp­fat­ter han det­te selv?

– Jeg har ori­en­tert ham, men har ikke no­en and­re kom­men­ta­rer, sier Stallemo.

UENIG OM FORVARING

Av dom­men frem­går det at lag­manns­ret­ten del­te seg i spørs­må­let om forvaring.

Fler­tal­let, de tre fag­dom­mer­ne og en av med­dom­mer­ne, men­te at vil­kå­re­ne for forvaring ikke var opp­fylt og at rik­tig straff er 11 års feng­sel.

«Når si­tua­sjo­nen et­ter gjel­den­de rett er at forvaring «til­nær­met ald­ri» skal bru­kes over­for ung­dom un­der 18 år, fin­ner fler­tal­let at det ikke er til­strek­ke­lig grunn­lag for å an­ven­de den­ne re­ak­sjo­nen i nær­væ­ren­de sak», he­ter det i dom­men.

Mindre­tal­let, tre av de fire med­dom­mer­ne, men­te at vil­kå­re­ne var opp­fylt og vil­le for­kas­te 16-årin­gens anke.

ERSTATNING

I ting­ret­ten ble 16-årin­gen dømt til å be­ta­le til sam­men 1,4 mil­lio­ner kro­ner i opp­reis­ning til de etter­lat­te. I lag­manns­ret­ten ba gut­tens for­sva­rer om at det­te be­lø­pet ble lem­pet, av hen­syn til gut­tens unge al­der.

En en­stem­mig lag­manns­rett kom frem til at det er uri­me­lig over­for de etter­lat­te å re­du­se­re er­stat­nings­be­lø­pet. Ting­ret­tens dom på det­te punk­tet ble der­med stad­fes­tet.

– IKKE GJENTAKELSESFARE

16-årin­gens for­sva­rer, Svein Kje­til Stallemo, frem­holdt i lag­manns­ret­ten at in­gen av vil­kå­re­ne for forvaring var opp­fylt.

– Det enes­te som pe­ker mot forvaring er om­sten­dig­he­te­ne rundt dra­pe­ne. Spørs­må­let er da om det fore­lig­ger en nær­lig­gen­de fare for nye al­vor­li­ge hand­lin­ger på bak­grunn av dis­se hand­lin­ge­ne. Sva­ret på det er nei, men­te Stallemo.

For­sva­re­ren vis­te til at 16-årin­gen ikke har no­en psy­kis­ke dia­gno­ser og vil mod­nes i lø­pet av de nes­te åre­ne. Stallemo men­te der­for at en or­di­nær feng­sels­straff på rundt åtte år og ti må­ne­der er til­strek­ke­lig.

Et vil­kår for forvaring er at en or­di­nær, tids­be­stemt, feng­sels­straff ikke er til­strek­ke­lig for å ver­ne sam­fun­net. Når gjer­nings­per­sonen er un­der 18 år må det også fore­lig­ge «helt eks­tra­or­di­næ­re om­sten­dig­he­ter».

I sin be­grun­nel­se vis­te ting­ret­ten til at gut­ten had­de be­gått ikke bare ett, men to bru­ta­le drap. En or­di­nær feng­sels­straff var der­for ikke til­strek­ke­lig for å ver­ne sam­fun­net, men­te ting­ret­ten.

SNUDDE

På­tale­myn­dig­he­ten ba lag­manns­ret­ten om å opp­rett­hol­de ting­ret­tens dom un­der anke­sa­ken.

– Dis­se dra­pe­ne kom­mer ut av in­tet. I den­ne sa­ken må vi kun­ne leg­ge be­ty­de­lig vekt på at han har drept to per­soner på den må­ten han har gjort, sa ak­tor Jan Tallak­sen.

I ting­ret­ten la på­tale­myn­dig­he­ten ned på­stand om ti års feng­sel. Tallak­sen kon­klu­der­te da med at vil­kå­re­ne for forvaring ikke var opp­fylt. I anke­sa­ken ar­gu­men­ter­te han for det mot­sat­te.

❞ Det enes­te som pe­ker mot forvaring er om­sten­dig­he­te­ne rundt dra­pe­ne. Spørs­må­let er da om det fore­lig­ger en nær­lig­gen­de fare for nye al­vor­li­ge hand­lin­ger på bak­grunn av dis­se hand­lin­ge­ne. Sva­ret på det er nei.

SVEIN KJE­TIL STALLEMO, 16-årin­gens for­sva­rer

Foto: ei­vind kris­ten­sen

Stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen fikk ikke med­hold i på­stand om forvaring i lag­manns­ret­ten. Til høy­re bi­stands­ad­vo­kat for Tone Ile­bekks etter­lat­te To­ve Karl­sen West­bye, sam­men med enke­mann Mor­ten An­der­sen og hans to søn­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.