Klar­te seg mot alle odds

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Red­nings­ak­sjo­nen har lyk­kes! Nå le­ver Bel­la Bam­bi gla­de da­ger som adop­tiv­dat­ter i en ny rå­dyr­fa­mi­lie i Hornnes.

– Jeg har hele ti­den hå­pet, men det skul­le ikke gå an. Sjan­se­ne er ør­små. Jeg er så glad, sier Lin­da Vra­num.

Hun fun­ger­te som ste­mor de ni førs­te uke­ne for Bel­la Bam­bi. Det var 28. mai at det lil­le rå­dyr­kje­et ble fun­net i vei­kan­ten ved Byg­lands­fjord. Mo­ren var på­kjørt og drept.

REDDET I SIS­TE LI­TEN

Den to da­ger gam­le, svært for­kom­ne, kal­ven ble kjørt til dyr­lege Dag Sit­je på Evje. Han føl­te han ikke kun­ne av­li­ve og fore­slo at Lin­da Vra­num, kjent for sitt dyre­tek­ke, skul­le for­sø­ke å ale opp den lil­le kal­ven.

I midt­en av juni kom Fædre­lands­ven­nen på be­søk med vi­deo­ka­me­ra. Al­le­re­de da var det litt sen­sa­sjo­nelt at Bel­la Bam­bi fort­satt lev­de. Hun had­de dob­let vekt og løp rundt på tu­net.

Lin­da Vra­num og dat­te­ren Anette foret den lil­le kal­ven med lamme­godt-pul­ver, blan­det med egge­plom­me, tran og flø­te og skogs­ur­ter. De job­bet på om­gang. Hver and­re time, minst, måt­te det ma­tes. Døg­net rundt.

– Det ble lite søvn, men det var moro å se at hun voks­te og tri­ves. Vi prøv­de hele ti­den å unn­gå at hun ble kjent med fle­re men­nes­ker. Hun skul­le helst være redd frem­me­de. Og vi lot hen­ne gå i sko­gen som hun vil­le, for­tel­ler Lin­da Vra­num.

FORSVANT

Ol­sok, 29. juli, var hust­rig og regn­full i år. Plut­se­lig var Bel­la Bam­bi borte. Søkk vekk.

– Jeg tenk­te at re­ven ikke tar rå­dyr midt på da­gen og at ørna ikke flyr i så tett regn, men jeg ble be­kym­ret og redd et­ter som dage- ne gikk, for­tel­ler Lin­da Vra­num.

Hun lei­ta i ni da­ger. Lin­da ble mer og mer sik­ker på at alt ar­bei­det og all søvn­man­ge­len li­ke­vel had­de vært for­gje­ves.

ADOPTERT

– Vi kom kjø­ren­de og så tre rå­dyr ute på enga. Kan det være Bel­la Bam­bi, tenk­te jeg, og stop­pet. Da hun rop­te kom Bel­la Bam­bi mot hen­ne. Den nye mo­ren kal­te også. Bel­la Bam­bi ven­tet litt, var usik­ker, men valg­te å høre på sin nye mor.

– Da var jeg glad, for­tel­ler Lin­da Vra­num.

SLÅTT SEG TIL RO

De sis­te uke­ne har de sta­dig sett hver­and­re. Den lil­le kal­ven har slått seg til i sin nye fa­mi­lie og ser ut ti å tri­ves ut­mer­ket.

– Rå­dyr­gei­ta har tro­lig mis­tet en kalv. Det er ikke uvan­lig at de tar til seg and­re kal­ver når de har le­dig ka­pa­si­tet, sier Lin­da Vra­num.

Hun har brukt mye tid å kref­ter på red­nin­gen. Nå hå­per hun å kun­ne fort­set­te vi­de­re med å red­de dyr og få dem til­ba­ke til sitt ret­te ele­ment.

FOTO: OLAUG BRATTELI

Bel­la Bam­bi går og gres­ser i skum­rin­gen. Trygg sam­men med sin nye fa­mi­lie. Mor føl­ger med. Bror el­ler søs­ter helt til ven­st­re.

FOTO: ULEBERG, ODD IN­GE

Anette Vra­num med Bel­la Bam­bi da rå­dyr­kal­ven bare var no­en uker gam­mel. Sjan­se­ne for over­le­vel­se var små, men det har gått kjempe­bra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.