Øl som vel­stands-in­di­ka­tor

Hånd­verksøl-tren­den er et vel­stands­fe­no­men, og bra er det. Men bran­sjen er over­be­fol­ket.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Om de nå om­ta­les som mikro­bryg­ge­ri­er, små­skala­b­ryg­ge­ri­er el­ler hånd­verks­bryg­ge­ri­er: Men­nes­ke­ne bak har både li­den­skap for godt øl og kom­mer­si­el­le am­bi­sjo­ner. På få år har det vokst fram en en stor flo­ra av dem, både på Sør­lan­det og i lan­det for øv­rig. I til­legg kom­mer den enda stør­re grup­pen av hobby­bryg­ge­re som hol­der på i ga­ra­sjen, på kjøk­ken­ben­ken el­ler i kjel­le­ren hjem­me.

Vi for vår del vel­ger å gle­de oss over både ku­li­na­risk krea­ti­vi­tet og økt vel­stand

Vi ser tren­den som en del av vel­stands­ut­vik­lin­gen som har på­gått i det­te lan­det len­ge nå. En be­ty­de­lig an­del av be­folk­nin­gen øns­ker seg smaks­opp­le­vel­ser ut­over det tra­di­sjo­nel­le, og de er blitt i stand til å be­ta­le tre gan­ger så mye for en flas­ke hånd­verksøl som for en like stor flas­ke in­du­stri­øl. Kan­skje kan det vir­ke umo­ralsk i en lands­del hvor dår­lig sam­vit­tig­het er en grunn­leg­gen­de dyd, men vi for vår del vel­ger nå å gle­de oss over både ku­li­na­risk krea­ti­vi­tet og økt vel­stand. Og apro­pos mat og drik­ke: Små­bryg­ge­ri-opp­blomst­rin­gen ser vi som et an­net ut­slag av tren­den som også har lagt grunn­lag for økt in­ter­es­se, og økt mar­keds­grunn­lag, for kort­reist mat av høy kva­li­tet. Så har utvil­somt Sver­re Orm Øver­land, sjef for bran­sje­pio­ner og -le­der Nøg­ne Ø, no­en gode po­en­ger i be­trakt­nin­ge­ne vi gjen­ga i fre­dags­avi­sen. Han pe­ker på det åpen­ba­re fak­tum at sam­let pro­duk­sjons­ka­pa­si­tet blant små­skala­b­ryg­ge­ri­ene langt over­går etter­spør­se­len. Da blir det uve­ger­lig pris­krig som man­ge av de små ak­tø­re­ne i bran­sjen ikke vil ha rygg til å bære. Kon­se­kven­se­ne Øver­land vars­ler, er sam­men­slå­in­ger, opp­kjøp og kon­kur­ser. Og så ser han for seg et frem­tids­land­skap med to-tre sto­re, na­sjo­na­le ak­tø­rer in­nen hånd­verksøl, pluss kan­skje 20 ute i hver sin re­gion.

Ikke nok med det; bran­sje­man­nen pe­ker på et stort po­ten­si­al for hy­per­lo­ka­le gårds­bryg­ge­ri­er – også det en pa­ral­lell til kort­reist mat-tren­den. Det gle­der vi oss over, for byg­deNor­ge tren­ger til fle­re bein å stå på.

Det er god grunn til å lyt­te til Nøg­ne Ø-sjef Sver­re Orm Øver­lands be­trakt­nin­ger om kon­so­li­de­ring blant små­skala­b­ryg­ge­ri­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.