Skal ha hvit­vas­ket narko­pen­ger

Gjen­nom kjøp av blant an­net en luk­sus­bil, skal 23-årin­gen ha bi­dratt til å hvit­vas­ke sto­re sum­mer «Breaking Bad»-liga­en had­de tjent på narko­salg.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EI­VIND KRIS­TEN­SEN ei­vind.kris­ten­sen@fvn.no

Nå er man­nen fra Hæge­bo­stad til­talt.

– Jeg er­kjen­ner ikke straffe­skyld, og vil til­bake­vise alle an­kla­ger, der­som sa­ken kom­mer til ret­ten, sier 23-årin­gen til Fædre­lands­ven­nen.

I fjor ble ka­me­ra­ten hans (25) dømt til feng­sel i sju og et halvt år som le­der av den så­kal­te «Breaking Bad»-liga­en. I til­legg til feng­sels­straff fant ret­ten grunn­lag for å inn­dra 1,1 mil­lio­ner kro­ner i ut­byt­te fra salg av hasj, ko­kain og am­fe­ta­min. Dom­men er an­ket.

FLE­RE HUND­RE TU­SEN

På­tale­myn­dig­he­ten me­ner å kun­ne be­vi­se at den nå til­tal­te 23-årin­gen er skyl­dig i grovt he­le­ri og grov hvit­vas­king av fle­re hund­re tu­sen kro­ner ved å hjel­pe liga­le­de­ren. Det­te skal ha skjedd i pe­rio­den au­gust til ok­to­ber 2015.

På­tale­myn­dig­he­ten me­ner man­nen bi­sto ved kjø­pet av en Au­di R8 på veg­ne av liga­le­de­ren. På kjøpe­kon­trak­ten ble det opp­ført at luk­sus­bi­len ble solgt for inn­byt­te av en an­nen Au­di og en BMW.

Men på­tale­myn­dig­he­ten me­ner det i til­legg ble be­talt 330 000 kro­ner kon­tant, som var ut­byt­te fra salg av nar­ko­ti­ka.

SELGER BLE AVLYTTET

I retts­sa­ken mot liga­le­de­ren (25) ble det spilt av te­le­fon­av­lyt­ting som ret­ten men­te ikke etter­lot tvil om at de nevn­te kon­tan­te­ne ikke skul­le bok­fø­res.

I dom­men vi­ses det også til en tekst­mel­ding fra sel­ge­ren til liga­le­de­ren 13. ok­to­ber i 2015:

«Når det er snakk om en så stor kon­tant­sum som ikke skal stå noe sted må jeg ha det sam­ti­dig som du helt sik­kert for­stå».

Bi­len ble for­øv­rig sterkt ska­det da liga­le­de­ren kol­li­der­te med po­li­ti­et et­ter en vill bil­jakt i Kris­tian­sand i slut­ten av ok­to­ber for to år si­den.

– OPP­TRÅD­TE SOM KJØ­PER

Vi­de­re skal 23-årin­gen ha un­der­skre­vet som kjø­per av en Har­ley Da­vid­son -mo­tor­syk­kel til 200.000 kro­ner. Mc-en ble le­vert til liga­le­de­ren og var be­ta­ling for nar­ko­ti­ka fra en kun­de.

23-årin­gen skal også ha mot­tatt 85.000 kro­ner på kon­to fra en an­nen nar­ko­tika­kun­de, samt fått 120 000 kro­ner på kon­to fra en nar­ko­tika­ku­rer.

Iføl­ge til­ta­len kom dis­se pen­ge­ne opp­rin­ne­lig fra liga­le­de­ren og var ut­byt­te fra salg av nar­ko­ti­ka.

Det var i no­vem­ber i 2015 at po­li­ti­et ak­sjo­ner­te Ag­der-po­li­ti­et mot et miljø i Lyng­dal. Liga­en pro­du­ser­te am­fe­ta­min og solg­te dem i pak­ker mer egen logo: en ko­bras­lan­ge.

«Breaking Bad»-nav­net kom­mer av en po­pu­lær ame­ri­kansk tv-se­rie der en kjemi­læ­rer byg- ger opp proff pro­duk­sjon og salg av nar­ko­ti­ka sam­men med med­hjel­pe­re.

Fle­re kjø­pe­re, sel­ge­re og ku­re­rer er dom­felt el­ler ven­ter på dom.

FOTO: PO­LI­TI­ET

På­tale­myn­dig­he­ten me­ner den­ne Au­di R8 ble kjøpt del­vis med pen­ger fra nar­ko­ti­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.