– Det så helt ab­surd ut

Leif Lyng­bø var på syk­kel­tur langs Tor­ri­dals­vei­en da han ble møtt av et sør­ge­lig syn.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

– Da jeg kom til bom­sta­sjo­nen ved Sø­dal så jeg en haug av­fall. Det så ut som mye gammelt skrot.

Leif Lyng­bø bor like i nær­he­ten og syk­ler ofte langs strek­nin­gen. Han stus­ser på at no­en har satt fra seg en stor hen­ger full av skrot like ved elva.

– Jeg stop­pet og re­gist­rer­te at til­hen­ge­ren inne­holdt mo­to­rer til bi­ler, halve mo­pe­der, skjer­mer og syk­ler. Til­hen­ge­ren så gans­ke sja­ber ut, og jeg så ikke no­en skil­ter, for­tel­ler han.

– Det var en stor kon­trast til en stil­le og flot­te elva i sol­skin­net. Jeg kjør­te til­ba­ke litt se­ne­re, for det­te måt­te jeg få fo­to­gra­fert, leg­ger han til.

Mens han stu­der­te til­hen­ge­ren nær­me­re, kom han i snakk med mo­tor­syk­list.

– Han had­de også sett det­te tid­li­ge­re på da­gen. Det er gans­ke mer­ke­lig at no­en har satt det­te fra seg ak­ku­rat her. Kan det være no­en som har blitt av­skil­tet? Har no­en punk­tert?

Lyng­bø sy­nes det er trist hvis no­en bare har satt det fra seg.

– Det så helt ab­surd ut. Jeg sy­nes det lig­ner på miljø­kri­mi­na­li­tet, sier Lyng­bø.

Av­fal­let skal ha stått langs vei­en si­den tirs­dag.

Kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Sta­tens veg­ve­sen, Sa­mir Ko­lukci­ja, sier til Fædre­lands­ven­nen at det er de­res en­tre­pre­nør som har an­svar for å kon­trol­le­re vei­ene, og fjer­ne av­fall de kom­mer over.

Ko­lukci­ja sier vi­de­re at Veg­tra­fikk­sen­tra­len er vars­let om for­hol­det.

FOTO: LEIF LYNG­BØ

Leif Lyng­bø fra Kris­tian­sand rea­ge­rer på at no­en har satt fra seg en til­hen­ger full av av­fall langs Tor­ri­dals­vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.