Gode grun­ner for å anke

Ag­der Lag­manns­rett er ikke red­de for gjen­ta­kel­se. Sam­funns­ver­net vek­tes mot draps­man­nens unge al­der og - al­de­ren vant.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KA­REN KRIS­TI­NE BLÅGE­STAD KUL­TUR­RE­DAK­TØR ka­ren.blaage­stad@fvn.no 995 23 158

Sam­funns­ver­net blir prio­ri­tert ned. El­ler så tror lag­ret­ten på de sak­kyn­di­ge som har kon­klu­dert med lav gjentakelsesfare. Selv om de sak­kyn­di­ge har inn­røm­met at i nett­opp den­ne sa­ken, over­for nett­opp den­ne draps­man- nen, så kom­mer de litt til kort. For­di sa­ken er så sjel­den, de har dår­lig med er­fa­rings­grunn­lag og lite em­pi­ri. At barn dre­per barn er sjel­dent i Nor­ge. Det gjør sa­ken også vik­tig,- vel­dig vik­tig for sam­fun­net for­øv­rig. For det som blir en­de­lig dom i den­ne draps­sa­ken vil også bli pre­se­dens. En dom det vil vi­ses til ved frem­ti­di­ge sa­ker som vil ha lik­hets­trekk med den­ne. Der­for har det gjen­nom den­ne retts­sa­ken vært be­ten­ke­lig hvor svakt de sak­kyn­di­ges vur­de­rin­ger har frem­stått - de har langt på vei inn­røm­met det selv.

●● «Når si­tua­sjo­nen et­ter gjel­den­de rett er at forvaring «til­nær­met ald­ri» skal bru­kes over­for ung­dom un­der 18 år, fin­ner fler­tal­let at det ikke er til­strek­ke­lig grunn- lag for å an­ven­de den­ne re­ak­sjo­nen i nær­væ­ren­de sak», he­ter det i dom­men. Det skal være høy ters­kel for å set­te så unge for­bry­te­re i forvaring. For som Lag­manns­ret­ten også på­pe­ker - så unge gjer­nings­menn kan mod­net og ut­vik­les. Ut­ford­rin­gen i den­ne sa­ken er å vek­te for­bry­te­rens al­der mot sam­funns­ver­net. Og i den vek­tin­gen lig­ger det selv­føl­ge­lig en vur­de­ring av hvor­vidt en gutt på 15 og et halvt år, som dre­per en be­kjent for ba­ga­tel­ler, som dre­per en til­fel­dig for­bi­spa­ser­en­de som egent­lig bare vil hjel­pe, med til­sam­men 60 kniv­stikk, om det vit­ner om et fø­lel­ses­liv el­ler et in­tel­lekt som er dys­funk­sjo­nelt el­ler av­stum­pet og kan blir far­lig. Igjen. Om ett drap, og ett til for å dek­ke over det førs­te, om det er

så eks­tra­or­di­nært at forvaring er nød­ven­dig.

Ak­tor Jan Tallak­sen gjor­de en opp­sikts­vek­ken­de snu­ope­ra­sjon. I ting­ret­ten ar­gu­men­ter­te han mot forvaring. I lag­manns­ret­ten ar­gu­men­ter­te han for. - På­tale­myn­dig­he­ten er enig i at det er et tynt nål­øye for å gi per­soner un­der 18 år forvaring. Men når det er eks­tra­or­di­næ­re om­sten­dig­he­ter kan det gjø­res. Kon­klu­sjo­nen blir at an­ken for­kas­tes, for­klar­te Tallak­sen, og had­de alt­så tatt inn­over seg vur­de­rin­ge­ne til dom­mer­ne i ting­ret­ten som falt ned på en forvaring.

Det er en skum­mel øvel­se å skul­le stil­le seg til doms over dom­men. Men det går an å stil- le spørs­mål ved no­en si­der av retts­sak som nå for­to­ner seg noe juss­fag­lig ving­le­te, og i alle fall svak med hen­syn til de sak­kyn­di­ges eva­lu­e­ring. Det er kan­skje ikke rart at det fam­les litt, for­di sa­ken er så ene­stå­en­de. Og nett­opp der­for - hå­per vi at sa­ken tas opp på høy­es­te hold og at den drøf­tes dypt og til en­des. Det bør være grunn­lag for en anke, det er så man­ge sto­re spørs­mål i den­ne tra­gis­ke sa­ken. For alle oss and­re med­bor­ge­re. For jus­sens egen skyld som tren­ger so­li­de, fag­li­ge vur­de­rin­ger for at dom­men kan stå som et nav i frem­ti­den. Og sist, men kan­skje vik­tigst - for de etter­lat­tes skyld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.