– Jeg har ikke ord. Luf­ta har gått ut av meg

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Tone Ile­bekks enke­mann, Mor­ten An­der­sen, er skuf­fet over at lag­manns­ret­ten ikke opp­rett­holdt for­va­rings­dom­men.

Han sier at han er skuf­fet og ir­ri­tert over dom­men.

– Jeg had­de trodd på et an­net ut­fall, sier An­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Fre­dag ble det kjent at 16-årin­gen som drep­te Tone Ile­bekk (48) og 14 år gam­le Ja­kob Has­san fikk med­hold i sin anke til Ag­der lag­manns­rett. Lag­manns­ret­ten slår fast at vil­kå­re­ne for forvaring ikke er til ste­de og lan­det i ste­det på 11 års feng­sel.

– Jeg skjøn­ner ikke det­te, og sit­ter igjen med fle­re spørs­mål enn svar. Her er det ikke bare ett drap, men to. Han dre­per ikke bare for­di han er ir­ri­tert på gut­ten, men dre­per også for å skju­le et an­net drap. Jeg har ikke ord. Luf­ta har gått helt ut av meg, sier An­der­sen.

Ja­kob Has­sans far, Ab­dul­la­hi Has­san, er også skuf­fet over lag­manns­ret­tens av­gjø­rel­se.

– Jeg sy­nes det er urett­fer­dig. Han bur­de fått forvaring, sier Has­san til Fædre­lands­ven­nen. Han og kona Sai­da Aswad var også til ste­de un­der anke­sa­ken i lag­manns­ret­ten.

– Hun er også utro­lig skuf­fet, sier Has­san. Han er spe­si­elt skuf­fet over de sak­kyn­di­ge, som kon­klu­der­te med at det er lav gjentakelsesfare.

– De var ikke tro­ver­di­ge i ret­ten, me­ner Has­san.

16-årin­gen ba også lag­manns­ret­ten gjø­re en ny vur­de­ring av er­stat­nin­gen på drøye 1,4 mil­lio­ner kro­ner han ble idømt i ting­ret­ten. For­sva­rer Svein Kje­til Stallemo ar­gu­men­ter­te med at be­lø­pet bur­de re­du­se­res av hen­syn til gut­tens al­der.

Lag­manns­ret­ten men­te der­imot at det av hen­syn til etter­lat­te er vik­tig at 16-årin­gen selv står an­svar­lig for å be­ta­le erstatning, selv om de etter­lat­te et­ter Ja­kob og Tone vil­le fått ut­be­talt be­lø­pet av Sta­ten.

– Det enes­te gode er at han er stilt an­svar­lig for er­stat­nings­sum­me­ne. Det ser jeg har be­tydd mye for ham å ikke bli, sier Mor­ten An­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.