Opp­rørt over ulov­lig kjø­re

Tvers gjen­nom det kom­mu­na­le fri­om­rå­det i Yt­re Rande­sund ble det bygd an­leggs­vei ned til et hytte­felt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Kom­mu­nen er klar på at ter­reng­inn­gre­pet er ulov­lig.

– Det er et av de grøn­nes­te fri­om­rå­de­ne vi har, en vik­tig grønt­kor­ri­dor fra hav til hei. Det vi ikke øns­ker i slike om­rå­der er vei­er som gjør at folk kjø­rer inn, for­tal­te na­tur­for­val­ter Trond Jo­han­son un­der be­fa­rin­gen med by- og miljø­ut­val­get tors­dag.

Mel­lom bo­lig­fel­tet Od­der­heisløy­fen og de ni hyt­te­ne i Ind­re Fidje­ki­len har det vært en sma­le­re tur­sti fra før.

– HELT HÅRREISENDE

Sis­te året er den om­gjort til an- leggs­vei med tra­fikk av ymse kjøre­tøy til na­bo­ers, og kom­mu­nens, for­tvi­lel­se. Vei­en er rundt 200 me­ter lang.

– Det er helt hårreisende. Man byg­ger ikke vei på na­bo­ens tomt uten å spør­re om lov, sier Ap-re­pre­sen­tant Trond Blatt­mann til Fædre­lands­ven­nen un­der be­fa­rin­gen.

Be­hov for kjøre­vei meld­te seg da hyt­te­ne skul­le få inn­lagt vann og kloakk. Det­te var enk­les­te sted og måte å få frak­tet inn ma­ski­ner til job­ben.

Hytte­ei­er­ne hev­der at til­ta­ket ble kla­rert munt­lig med en saks­be­hand­ler i bygge­saks­av­de­lin­gen.

– Jeg har snak­ket med alle i av- de­lin­gen, og in­gen har god­kjent den­ne, sa bygge­saks­le­der Bjørn Ha­rald An­der­sen til po­li­ti­ker­ne, klar på at de kun gir skrift­li­ge til­la­tel­ser.

Grunn­ei­er, kom­mu­nen ved Kris­tian­sand Eien­dom, gikk før som­mer­en til det skritt å po­liti­an­mel­de fle­re til­fel­ler av miljø­kri­mi­na­li­tet i om­rå­det, der an­leggs­vei­en er en sen­tral in­gre­di­ens.

– EN KJÆRKOMMEN SAK

Det skjed­de et­ter at Sta­tens Na­tur­opp­syn had­de tatt om­rå­det nær­me­re i øye­syn, og de så al­vor­lig på for­hol­de­ne. Et sted var det dum­pet eter­nitt­pla­ter i na­tu­ren, og ved en av hyt­te­ne ut­ført ulov­li­ge til­tak i strand­so­nen.

Men Ha­rald Sø­dal (KRF), ve­te­ran fra et par­ti som nor­malt fore­trek­ker den sma­le vei, tal­te den­ne gang varmt om den bre­de.

Ut­valgs­le­der Stian Stor­buk­ås (Frp) sa føl­gen­de un­der den på- føl­gen­de de­bat­ten i ut­val­get:

– Vi må vur­de­re om det er mu­lig å gjø­re om fra an­leggs­vei til tur­sti ved å snev­re inn. Det er egent­lig en po­ten­si­elt god tur­sti knyt­tet opp til bo­lig­fel­tet, en kjærkommen sak. Men jeg ser at det er pro­blem­stil­lin­ger.

– Her har kom­mu­nen fak­tisk talt spart litt pen­ger. Jeg er ikke for at folk skal ta seg til ret­te, så her må vi fin­ne ut hva som har skjedd. Er det en mis­for­stå­el­se? Nep­pe, sa Vi­dar Klep­pe (Dem).

– ANMELD OG Få DET VEKK!

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne lot seg ikke im­po­ne­re over unn­fal­len­he­ten.

– Det for­und­rer meg at Frp og and­re som er opp­tatt av pri­vat ei­en­doms­rett tar så lett på slike brudd når vi alle er ei­ere. Hvis alle kan byg­ge hvor de vil, blir det ikke rå­dyr. Og hvis alt kratt kan byg­ges ned, blir det ikke fug­le- sang. Vi må ten­ke litt mer hel­het­lig enn at no­en treng­te vei til hyt­ta. De har an­lagt ulov­lig vei i en vik­tig vilt­kor­ri­dor – anmeld dem og få det vekk, tord­net gruppe­le­der Mar­te Rost­våg Ull­tveit-moe. Trond Blatt­mann var enig: – Hvis ting er ulov­li­ge må det ryd­des opp i, da skal det fjer­nes.

Park­ve­se­net me­ner det kan ak­sep­te­res at vei­en snev­res inn til nor­mal bred­de, 1,20 me­ter. I dag er den opp­til tre me­ter bred.

Kon­klu­sjo­nen ble at po­li­ti­ker­ne får sa­ken til be­hand­ling et­ter at på­tale­myn­dig­he­ten har sagt sitt.

– Sa­ken er an­meldt og er un­der etter­forsk­ning. Jeg har in­gen kom­men­ta­rer ut­over det­te, opp­ly­ser etter­forsk­nings­le­der Jan Nes­land ved Rande­sund po­liti­sta­sjon til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Stian Stor­buk­ås (Frp) og He­le­ne H. Knud­sen (H) le­der an da by- og miljø­ut­val­get be­fa­rer grønt­bel­tet med an­leggs­vei i Yt­re Rande­sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.