Kom­mer nok ikke til å prio­ri­te­re 266 bo­li­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Et nytt bo­lig­felt på Tøm­mer­stø vil nep­pe kom­me øverst på kom­mu­nens prio­ri­te­rings­lis­te.

– Det­te er nok et om­rå­de vi ver­ken kom­mer til å prio­ri­te­re høyt i vann- og av­løps­bud­sjet­tet el­ler bo­lig­pro­gram­met. Jeg vil ha pro­ble­mer med å si ja til en ut­byg­gings­av­ta­le her, for­di det ikke er fi­nan­sie­ring på plass, sa kom­mu­nens tek­nis­ke di­rek­tør Rag­nar Even­sen i by- og miljø­ut­val­get tors­dag.

Der skul­le po­li­ti­ker­ne be­stem­me om et nytt bo­lig­felt med 266 en­he­ter, Sør­skau­en på Tøm­mer­stø, skul­le leg­ges ut på hø­ring.

Den­ne type ut­byg­ging kos­ter kom­mu­nen dyrt i in­fra­struk­tur. Led­nings­nett og pumpe­sta­sjo­ner for vann og av­løp er es­ti­mert til mel­lom 35 og 40 mil­lio­ner kro­ner.

VIL UT OG SE SELV

Sam­ti­dig er man smer­te­lig klar over at rense­an­leg­get på Od­der­øya har fått en kost­nads­sprekk på 60 mil­lio­ner kro­ner. Og alle kost­na­der på den­ne pos­ten be­las­tes inn­byg­ger­ne via kom­mu­na­le av­gif­ter.

Po­li­ti­ker­ne ved­tok i ste­det å ta en nær­me­re titt, en be­fa­ring, i det jom­frue­li­ge ter­ren­get før de sier noe som helst. Plan- og byg­nings­sje­fen i kom­mu­nen an­be­fa­ler ut­byg­gin­gen si­den areal­de­len i kom­mune­pla­nen, ved­tatt av by­sty­ret i for­ri­ge pe­rio­de, pe­ker på om­rå­det til fram­ti­dig bo­lig­be­byg­gel­se.

Men si­den den gang har det vært gjen­ta­ken­de debatt om by­spred­ning og kom­pakt by.

Sam­ti­dig har plan­leg­gin­gen på­gått i lang tid, og grunn­ei­ere har krav på for­ut­sig­bar­het.

– Grunn­ei­er­ne har job­bet med pla­ne­ne i 10-12 år al­le­re­de, et ar­beid som kos­ter gans­ke mye. Er de skik­ke­lig in­for­mert om at re­gu­le­rings­pla­nen kan bli ved­tatt, men hav­ne bak i køen, spur­te Gre­te Kvel­land Skaa­ra (KRF).

De 266 en­he­te­ne for­de­ler seg med 51 ene­bo­li­ger, en to­manns­bo­lig, 23 bo­en­he­ter i rek­ke-/kje­de­hus og 190 bo­en­he­ter i fem lav­blok­ker.

ILLUSTRASJON: TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO

Ut­byg­gin­gen på Tøm­mer­stø be­står for en stor del av lav­blok­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.