Hytte­ei­er­ne har søkt fem års dis­pen­sa­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Hytte­ei­er­ne i Ind­re Fidje­ki­len har søkt om dis­pen­sa­sjon for å bru­ke an­leggs­vei­en de opp­ar­bei­det på dug­nad sam­men med en­tre­pre­nør. Sjø­vei­en er enes­te al­ter­na­tiv.

– Vei­en er et nød­ven­dig onde for å kom­me fram med ma­ski­ner. Vi kom­mer ikke uten­om, ut­ta­ler Kjell Ivar Dvers­nes, kon­takt­per­son for hytte­ei­er­ne, til Fædre­lands­ven­nen.

Den tid­li­ge­re tur­sti­en ble noe ut­vi­det da de rundt 2010 fikk lov til å gra­ve ned strøm­ka­bel til hyt­te­ne i sam­me tra­sé.

MUNT­LIG TILSAGN?

For et år si­den var Dvers­nes og rør­leg­ger nede hos kom­mu­nen og drøf­tet til­ta­ket. Det var da de an­gi­ve­lig skal ha fått munt­lig til- sagn, med be­skjed om at «bare dere fø­rer vei­en til­ba­ke så ikke park­ve­se­net rea­ge­rer».

– Det­te er en tul­le­sak som det har gått pre­sti­sje i, me­ner han.

I for­ri­ge uke var Dvers­nes i møte med ord­fø­re­ren, i håp om å vin­ne ge­hør. Park­ve­se­net har nem­lig sper­ret vei­en med en be­tong­blokk.

ÈN MÅ­NED

Mø­tet end­te med at bygge­saks­av­de­lin­gen ga rør­leg­ger­fir­ma­et én må­ned til å slutt­føre ar­bei­de­ne på hyt­te­ne. In­gen and­re får kjø­re på vei­en.

– Vi for­står ikke helt hva som er så galt. Om­trent alle har fått til­la­tel­se til å opp­gra­de­re hyt­te­ne. Vi øns­ker in­gen bred kjøre­vei, men en vei å gå på og frak­te ned ma­te­ria­ler ved be­hov ved hjelp av fire- hjul­ing, sier Kjell Ivar Dvers­nes.

Den lan­ge pe­rio­den er i søk­na­den be­grun­net med at en­kel­te hytte­ei­ere vil opp­gra­de­re en gang i frem­ti­den, når øko­no­mi­en til­la­ter det.

De me­ner dess­uten at vei­en kan bli ver­di­full for ut­ryk­ning­s­kjøre­tøy, for ek­sem­pel ved skog­brann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.