Met­teMa­rit satt i ar­beid

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Kron­prin­ses­se Met­teMa­rit be­søk­te fre­dag by­bonde­pro­sjek­tet Lo­sætra i Oslo, som skal gjø­re byrom grøn­ne­re. Hun var ikke vond å be da bon­den sat­te hen­ne i ar­beid.

– Jeg blir så glad av å være her. Det er helt utro­lig at det­te fin­nes midt i byen, og det er et flott til­bud, sa kron­prin­ses­sen, ty­de­lig be­geist­ret et­ter be­sø­ket på går­den midt i sen­trum av Oslo.

I 2016 ut­lys­te Nor­ges Bon­de­lag stil­lin­gen som øko­lo­gisk by­bon­de i ho­ved­sta­den. Val­get falt på Andreas Cap­jon (37), og fre­dag fikk han alt­så be­søk av selves­te kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit. Også ord­fø­re­ren i Oslo, Ma­ri­an­ne Bor­gen, var med på be­sø­ket.

Må­let med by­bon­de-pro­sjek­tet er å gi kunn­skap om og en­ga­sje­ment for ur­ban dyr­king, og mer ur­bant enn Lo­sæ­ter er det nes­ten ikke mu­lig å kom­me. Ste­det lig­ger nem­lig rett ved opera­hu­set i Bjør­vi­ka i Oslo sen­trum, og har ut­sikt rett til næ­rings­livs­byg­ge­ne i det så­kal­te Barco­de-om­rå­det i ho­ved­sta­den.

Selv om Lo­sæ­ter ikke er en gård i tra­di­sjo­nell for­stand, dyr­kes det flit­tig i par­sell­ha­ge­ne på om­rå­det. Tre mål med korn og grønt dri­ves fram med E18 som nær­mes­te nabo. Det gir om­trent 3 tonn grønn­sa­ker.

– Dem spi­ser vi stort sett her. Hver ons­dag er det åpne Lo­sæ­ter-mid­da­ger. Da pluk­ker vi mat og la­ger den sam­men og spi­ser den sam­men, for­tel­ler Cap­jon.

Selv om det var et med­lem av konge­fa­mi­li­en som var gjest, had­de Cap­jon de sam­me reg­le­ne for det­te be­sø­ket som el­lers:

– Her må folk være med, bret­te opp er­me­ne og få litt møkk un­der neg­le­ne, sa han før be­sø­ket.

Og kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit var ikke vond å be. Hun høs­tet og spis­te grønn­sa­ker rett fra åke­ren, og bak­te brød sam­men med ba­ker Ema­nu­el Rang.

FOTO: NTB SCANPIX NTB

Kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit be­sø­ker by­bon­den i Bjør­vi­ka, her sam­men med Oslo­ord­fø­rer Ma­ri­an­ne Bor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.