In­gen sel­ska­per god­kjent for miljø­sa­ne­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODD­VAR EIDE

På Sør­lan­det er det in­gen pri­va­te sel­ska­per som har de nød­ven­di­ge til­la­tel­se­ne som trengs for å kun­ne sa­ne­re bå­ter når vrak­pant­ord­nin­gen trer i kraft 1. ok­to­ber.

Det opp­ly­ser Fyl­kes­man­nens miljø­vern­av­de­ling til NRK Sør­lan­det. Ani­ta Aa­non­sen Jern­quist i Ag­der Re­no­va­sjon sier til NRK at re­no­va­sjons­sel­ska­pet der­for vil ta imot alle bå­ter un­der 50 fot, og selv stå for miljø­sa­ne­rin­gen, som in­ne­bæ­rer at de fjer­ner elek­tris­ke kom­po­nen­ter og mo­tor med olje og driv­stoff.

Det var Ven­st­re som opp­rin­ne­lig fore­slo en vrak­pant for bå­ter på 2500 kro­ner i 2016, og fikk ord­nin­gen med i bud­sjett­for­li­ket for 2017. Pante­ord­nin­gen skul­le egent­lig være på plass før som­mer­en. Men miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen men­te «en slik ord­ning ikke vil­le være hen­sikts­mes­sig».

Nå har re­gje­rin­gen snudd et­ter kri­tikk fra blant and­re Frem­skritts­par­ti­ets stor­tings­grup­pe. Alle bå­ter opp til 15 me­ter (un­der 50 fot) får nå 1000 kro­ner i vrak­pant.

I ut­gangs­punk­tet skal bå­ter over 15 fot le­ve­res til pri­va­te ak­tø­rer, som skal står for miljø­sa­ne­rin­gen, mens mind­re bå­ter uten mo­tor kun­ne le­ve­res di­rek­te til kom­mu­na­le av­falls­mot­tak. Det er sta­ten som dek­ker kost­na­de­ne ved miljø­sa­ne­rin­gen og pante­ord­nin­gen et­ter søk­nad fra båt­ei­er.

Bak­grun­nen var etter­lat­te bå­ter som for­søp­let na­tu­ren, samt at fri­tids­bå­ter kan ha et be­ty­de­lig inn­hold av far­lig av­fall. Må­let med ord­nin­gen ble der­for å hind­re at så man­ge bå­ter ble etter­latt ulov­lig, og å sik­re en for­svar­lig hånd­te­ring og gjen­vin­ning av kas­ser­te fri­tids­bå­ter.

FOTO: TORKILDSEN SJØTRANSPORT OG GRAVING

Den­ne bå­ten ble for­latt ved Fest­nin­ga, og måt­te fjer­nes av kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.