Hun og team­et har sam­let inn 468 mil­lio­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT chris­ti­na.ost­tveit@fvn.no TEKST: EIRIN MAR­GRETHE FIDJE eirin.mar­grethe.fidje@fvn.no

Si­den 2008 har Gro Just­næs Kile­dal og hen­nes team i Strømme­stif­tel­sen sam­let inn 468 mil­lio­ner til jobb­ska­per-pro­sjek­tet. Tors­dag kveld vant hun pris.

– Det­te er ikke for­ven­tet, men vel­dig stas. De som har vun­net pri­sen tid­li­ge­re har vært utro­lig flin­ke inn­sam­le­re, så den­ne hen­ger høyt, sier Gro Just­næs Kile­dal, fersk pris­vin­ner av «Årets fundraiser», som ble delt ut un­der Fundrai­sing­kon­fe­ran­sen i Oslo tors­dag kveld.

Kon­fe­ran­sen ar­ran­ge­res av Nor­ges inn­sam­lings­råd og DNB.

Gro Kile­dal fra Kris­tian­sand har job­bet i Strømme­stif­tel­sen i 18 år, der hun er le­der for av­de­lin­gen pri­va­te gi­ve­re.

JOBBSKAPING OG UT­DAN­NING

Si­den 2008 har Kile­dal og hen­nes team sam­let inn over 468 mil­lio­ner kro­ner, som i all ho­ved­sak har gått til ut­dan­ning og jobbskaping for barn og voks­ne i ut­vik­lings­land.

– Jeg er jo bare ei bro – et mel­lom­ledd mel­lom men­nes­ker som gir og men­nes­ker som får. Jeg tror det er vik­tig å prø­ve ut nye ting, og å bren­ne for sa­ken selv i en slik jobb, sier Just­næs Kile­dal.

Gjen­nom ar­bei­det har hun be­søkt jen­ter i Ne­pal som slapp å gif­te seg som tolv­årin­ger, men som har fått inn­tekt til å ska­pe et an­net liv gjen­nom Strømme­stif­tel­sen. Hun har møtt barn på lands­byg­da i Ma­li, som ikke fikk be­gyn­ne på sko­len når de skul- le, men som har fått gå på hur­tig­sko­le ved hjelp av pen­ge­ne som vi­dere­for­mid­les gjen­nom stif­tel­sen i Kris­tian­sand. Det gjør sterkt inn­trykk.

– Jeg spur­te en gang kvin­ne i en fjellands­by i Peru, som en­de­lig had­de lært seg å lese og skri­ve, om hva som var det sto­re for­skjel­len. Hun sa at hun nå kan lese på medi­sin­pak­ka når bar­na er syke. Det er jo slike ting vi tar for gitt, sier Just­næs Kile­dal.

Hun hyl­ler gi­ver­ne som har lagt igjen sto­re og små be­løp, som gjen­nom ti år har ut­gjort nes­ten en halv mil­li­ard kro­ner, og hun hyl­ler team­et som har bi­dratt til å nå må­le­ne for Jobb­ska­per-pro­sjek­tet.

– Det­te er ikke et en­kelt­manns­fore­tak – det­te vant vi sam­men. Det er jo litt urett­fer­dig at det bare er le­de­ren av team­et som får he­de­ren, sier hun.

BREN­NEN­DE EN­GA­SJE­MENT

Selv om Kile­dals sto­re vi­sjon er en ver­den uten fat­tig­dom, reg­ner hun ikke med å bli ar­beids­le­dig med det førs­te. Men Ru­ne Mør­land i Strømme­stif­tel­sen er ikke i tvil om at inn­sat­sen er med på gjø­re en for­skjell.

– Det er helt klart at det be­tyr vel­dig mye. Bak den­ne pri­sen og dis­se tal­le­ne lig­ger det mas­se ar­beid, sier Ru­ne Mør­land, fun­ge­ren­de mar­keds- og kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Strømme­stif­tel­sen.

– Gro har et stort hjer­te og et bren­nen­de en­ga­sje­ment for Strømme­stif­tel­sens ar­beid. Vi har man­ge som hen­ne i vår or­ga­ni­sa­sjon, og Gro har vært med på å set­te stan­dar­den i ar­bei­det med å ut­ryd­de fat­tig­dom, fort­set- ter Mør­land.

Mil­lio­ne­ne som er sam­let inn av Kilde­dals team kom­mer fra pri­va­te gi­ve­re.

– Det­te er per­soner som gir fast, el­ler som har gitt en en­kelt­ga­ve. Dis­se pen­ge­ne bi­drar til at barn får gå på skole, at de får en trygg opp­vekst og at voks­ne kan kom­me i ar­beid, sier Mør­land.

Kilde­dal var no­mi­nert til pri­sen sam­men med Sol­frid Bø fra Red­nings­sel­ska­pet og Emil Tel­lå- sen som job­ber i Røde Kors.

Pri­sen har blitt delt ut hvert år si­den 2014, og går til per­soner som har gjort en stor inn­sats for en or­ga­ni­sa­sjon og har job­bet med inn­sam­ling over en len­gre pe­rio­de.

FOTO: STRØMME­STIF­TEL­SEN

Gro Just­næs Kile­dal fra Kris­tian­sand ble tors­dag kveld hed­ret for sin inn­sats i Strømme­stif­tel­sen, un­der Fundrai­sing­kon­fe­ran­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.