16-årings døds­fall hen­leg­ges

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STAV­AN­GER AFTENBLAD/ NTB

Stats­ad­vo­ka­ten har hen­lagt sa­ken der en 16 år gam­mel gutt ble fun­net druk­net i Lunde­vat­net.

16 år gam­le Stian Han­de­land Vin­ge fra Hovs­he­rad ble fun­net død i Lunde­vat­net i au­gust i fjor.

16-årin­gen ble satt av fra en bil i nær­he­ten av en raste­plass på E39 på fyl­kes­gren­sen mel­lom Ro­ga­land og Vest-ag­der. Et par da­ger se­ne­re ble gut­ten fun­net druk­net i Lunde­vat­net.

Sjå­fø­ren har vært sik­tet for å ha for­latt gut­ten i hjelpe­løs til­stand.

– Sa­ken er hen­lagt på be­vi­sets stil­ling. I det lig­ger det at vi ikke har fun­net at det har fore­gått noe straff­bart i sa­ken, sier stats­ad­vo­kat As­bjørn Eritsland til NRK Ro­ga­land.

Svein Er­ling Jen­sen, bi­stands­ad­vo­ka­ten til gut­tens far, har vært kri­tisk til at etter­forsk­nin­gen har dratt ut i tid.

Han rea­ge­rer på at sa­ken er hen­lagt.

– Jeg sy­nes det­te er en feil av­gjø­rel­se av stats­ad­vo­ka­ten. Jeg me­ner ab­so­lutt at det som har skjedd er en straff­bar hand­ling og at den bur­de straf­fes, sier han til NRK Ro­ga­land.

16-årin­gen had­de vært på fest i au­gust i fjor da han på hjem­vei­en ble satt av på en raste­plass på E39, ved fyl­kes­gren­sen mel­lom Ro­ga­land og Vest-ag­der. To da­ger se­ne­re ble han fun­net druk­net. Ob­duk­sjons­rap­por­ten vis­te at gut­ten had­de en pro­mil­le på 2,24.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.