220.000 fle­re buss­rei­ser

Faedrelandsvennen - - NYHETER - AMA­LIE FAGERHAUG EVJEN

Førs­te halv­år i år var det 220.000 fle­re buss­rei­ser enn i sam­me tids­rom i fjor. Det er ny re­kord.

– Det er en vel­dig god vekst for kris­tian­sands­re­gio­nen, sier di­rek­tør i Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT), Siv Wi­ken. Øk­nin­gen er på 4,4 pro­sent og til­sva­rer en re­kord­vekst på 220.000 rei­ser. To­talt ble det gjen­nom­ført 5.220.000 rei­ser i pe­rio­den.

RAS­KE­RE BILLETTERING

I dag er det be­ty­de­lig bil­li­ge­re å bru­ke buss­kort og mo­bil­bil­lett enn å kjø­pe en­kelt­bil­lett om bord på bus­sen. Pris­po­li­tik­ken er be­visst fra AKTS side.

– Vi vil sti­mu­le­re folk til å bru­ke kort. Må­let er å re­du­se­re kon­tant­meng­den i bus­se­ne og re­du­se­re ti­den sjå­fø­re­ne bru­ker på billettering.

Som tid­li­ge­re meldt, inn­fø­res ny pris­po­li­tikk i lø­pet av høs­ten. Da sti­ger pri­sen på en­kelt­bil­let­ter kjøpt om bord til 50 kro­ner, mens en­kel­te ty­per buss­kort blir bil­li­ge­re. I til­legg inn­fø­res mo­bil­bil­let­ten i Ag­der.

900.000 FLE­RE REI­SER

– Med en vekst på om­kring 890.000 rei­ser fra 2014 til 2017 ser det lo­ven­de ut, sier Wi­ken om tenden­se­ne for kol­lek­tiv­tra­fik­ken.

For å inn­fri de am­bi­siø­se må­le­ne som er satt for kol­lek­tiv­tra­fik­ken i re­gio­nen, står in­fra­struk­tur­til­tak på fel­les­tra­se­ene sen­tralt.

– Det er klart at så len­ge bus­sen står i den sam­me køen som bi­le­ne, så kan det være vans­ke­lig å mo­ti­ve­re folk til å byt­te fra bil til buss. Høy fre­kvens er vik­tig, me­ner Wi­ken, som sier at AKT job­ber med det­te gjen­nom by­miljø­av­ta­len og be­løn­nings­av­ta­len.

Blant de kon­kre­te til­ta­ke­ne er «nye» Vest­re Strand­gate, hvor bus­sen skal slip­pe ras­ke­re fram.

FOTO: KJE­TIL REITE

5,2 mil­lio­ner reis­te med buss og båt i kris­tian­sands­re­gio­nen førs­te halv­år i år.

FOTO: JACOB BUCHARD

Akt-di­rek­tør Siv Wi­ken kan gle­de seg over pas­sa­sjer­re­kord for bus­ser og bå­ter i førs­te halv­år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.