815 mill. er un­der­er­nært

Et­ter man­ge år med ned­gang er an­tal­let men­nes­ker som sul­ter på vei opp igjen, iføl­ge en FN­rap­port.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Klima­fe­no­me­ner og krig får skyl­den for for­ver­rin­gen.

I 2016 re­gist­rer­te FN at 815 mil­lio­ner men­nes­ker var kro­nisk un­der­er­nært, mot 777 mil­lio­ner året før. Det in­ne­bæ­rer at 11 pro­sent av ver­dens be­folk­ning var un­de­rer- nært i fjor, iføl­ge rap­por­ten The Sta­te of Food Insecurity and Nut­ri­tion in the World.

Øk­nin­gen om­ta­les av FN som «svært be­kym­rings­full». Det er uvisst om fjor­årets øk­ning er be­gyn­nel­sen på en ny trend el­ler et forbi­gå­en­de fe­no­men.

ALARMKLOKKER

Ut­vik­lin­gen be­tyr at det vil bli enda vans­ke­li­ge­re å nå ver­dens­sam­fun­nets mål om at sult og un­der­er­næ­ring skal være ut­ryd­det i ver­den in­nen 2030.

– Det­te har satt i gang alarmklokker som vi ikke kan over­se, sier le­de­re for en rek­ke Fn-by­rå­er i for­bin­del­se med at rap­por­ten ble of­fent­lig­gjort fre­dag.

An­tall un­der­er­nær­te i ver­den ble fra 2005 til 2010 re­du­sert fra 926 mil­lio­ner til 795 mil­lio­ner. Si­den har det lig­get noen­lun­de sta­bilt, inn­til fjor­årets opp­gang.

KRIG SKA­PER SULT

Både «vol­de­li­ge kon­flik­ter og klima­re­la­ter­te sjokk» blir pekt på som år­sa­ker til at mat­sik­ker­he­ten er kraf­tig for­ver­ret i om­rå­der sør for Sa­ha­ra, i Sør­øst-asia og i Vest-asia.

60 pro­sent av dem som sul­ter i ver­den, be­fin­ner seg i om­rå­der med men­neske­skap­te kon­flik­ter.

– Det er en skam. Det er en an­kla­ge mot men­nes­ke­he­ten, sier Da­vid Beas­ley, le­der for Ver­dens mat­vare­pro­gram (WFP).

I Sør-su­dan, det nord­øst­li­ge Ni­ge­ria, So­ma­lia og Je­men har FN ad­vart om at om lag 20 mil­lio­ner men­nes­ker ri­si­ke­rer å sul­te. Alle dis­se om­rå­de­ne er ram­met av lang­va­ri­ge kri­ger som ram­mer si­vil­be­folk­nin­gen hardt.

EL NINO

Når det gjel­der klima­re­la­ter­te år­sa­ker vi­ses det spe­si­elt på vær­fe­no­me­net El Nino, som har ført til både tør­ke og sto­re over­svøm­mel­ser i en rek­ke land.

I rap­por­ten blir det også un­der­stre­ket at det fin­nes fle­re for­mer for feil­er­næ­ring, der­iblant over­vekt.

FN re­gist­rer­te i fjor en øk­ning i an­tall over­vek­ti­ge og eks­tremt over­vek­ti­ge barn i de fles­te re­gio­ner i ver­den. Til sam­men er 41 mil­lio­ner av ver­dens barn un­der fem år over­vek­ti­ge, iføl­ge rap­por­ten.

Blant voks­ne øker an­tal­let over­vek­ti­ge i alle ver­dens re­gio­ner.

Rap­por­ten er la­get av FNS or­ga­ni­sa­sjon for er­næ­ring og land­bruk (Fao), Det in­ter­na­sjo­na­le fon­det for land­bruks­ut­vik­ling (Ifad), Ver­dens barne­fond (Unicef), Ver­dens mat­vare­pro­gram (WFP) og Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon (WHO).

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Et sul­ten­de og un­der­er­nært barn vei­es på en kli­nikk i Maidu­guri i Ni­ge­ria. 11 pro­sent av ver­dens be­folk­ning er nå un­der­er­nært, vi­ser tall fra FN.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.