Slut­ter som uten­riks­mi­nis­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Bør­ge Bren­de (H) har tak­ket ja til job­ben som pre­si­dent i World Eco­no­mic Fo­rum (WEF), men blir sit­ten­de som uten­riks­mi­nis­ter til midt­en av ok­to­ber.

Bren­de ven­der der­med til­ba­ke til or­ga­ni­sa­sjo­nen han var di­rek­tør og nest­le­der for i 2008–2009 og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for fra 2011 til han ble uten­riks­mi­nis­ter i Er­na Sol­bergs (H) re­gje­ring høs­ten 2013. Be­slut­nin­gen om å tak­ke ja til job­ben ble tatt den­ne uken – alt­så et­ter stor­tings­val­get man­dag – opp­lys­te Bren­de på en presse­kon­fe­ran­se i stats­mi­nis­ter­bo­li­gen fre­dag etter­mid­dag.

– Fram til jeg til­trer er jeg uten­riks­mi­nis­ter for Nor­ge på hel­tid. Job­ben som pre­si­dent i WEF vil jeg si mer om når jeg har til­trådt, sa Bren­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.