Selger in­te­ri­ør­pla­ka­ter for åtte e mil­lio­ner

Ide­en kom fra et dansk in­te­ri­ør­ma­ga­sin i 2015. I år sat­ser Pictureit.no AS på å sel­ge in­te­ri­ør­pla­ka­ter for åtte mil­lio­ner kro­ner.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Hit­til i år har vi hatt like stor om­set­ning som i hele fjor, men høy­se­son­gen står ennå for dø­ren. I 2016 kom 60 pro­sent av års­om­set­nin­gen fra må­ne­de­ne ok­to­ber, no­vem­ber og de­sem­ber. Så det er ikke umu­lig at vi dob­ler fra 2016 til 2017, an­ty­der Sol­g­unn Jacobsen (30) og Pet­ter Sten­sig (31).

Det be­tyr at Pictureit.no AS, som be­nyt­ter mo­der­ne data­tek­no­lo­gi til å lage in­te­ri­ør­pla­ka­ter, kan kom­me opp i åtte mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning i år. Kla­rer den lil­le grün­der­be­drif­ten å hol­de sam­me mar­gin­nivå som i fjor, be­tyr det et over­skudd før skatt på drøye halv­an­nen mil­lion kro­ner.

PROFFE MARKEDSFØRERE

Sam­boer­pa­ret Jacobsen og Sten­sig er begge pro­fe­sjo­nel­le markedsførere av bak­grunn. I 2015, da Jacobsen kom over pos­ter­tren­den i et dansk in­te­ri­ør­ma­ga­sin, job­bet hun hos Lys­kom­po­nen­ter, han hos Nett­han­de­len.

– Vi had­de lyst til å om­set­te teori til prak­sis og ut­vik­le et kon­sept vi­de­re selv. Ide­en om å sel­ge pos­te­re på nett var øko­no­misk guns­tig i den for­stand at vi kun­ne hol­de oss med et ima­gi­nært vare­la­ger; pla­ka­te­ne ble tryk­ket lo­kalt et­ter hvert som be­stil­lin­ge­ne kom inn på net­tet. Så ble de sendt ut nes­te dag, for­tel­ler Jacobsen.

Fra be­gyn­nel­sen tjen­te tv-stua hjem­me i Vågs­bygd som kom­bi­nert kon­tor og la­ger. Det var ikke op­ti­malt, sær­lig når sto­re laste­bi­ler sper­ret for na­bo­ene. Så fulg­te en pe­rio­de i Kvad­ra­tu­ren.

– Men det var dyrt og uprak­tisk. Nå tryk­ker vi alt hos 07 Media på Lund og har leid oss inn hos Varodd på Ri­ge. Her sit­ter vi i et so­si­alt miljø og har gode fa­si­li­te­ter. Og ikke minst tar Varodd seg av pak­king og sør­ger for at Bring frak­ter va­re­ne vi­de­re. «Ama­zon­ef­fek­ten» gjør at folk for­ven­ter rask le­ve­ring også fra små ak­tø­rer, be­ret­ter duo­en.

LA­GER OG FORHANDLERE

Men tan­ken om «ima­gi­nært la­ger» er for­latt. Det gikk ikke når bu­tik­ken voks­te og pa­pir­pla­ka­te­ne ble sup­plert av tekstil­pro­duk­ter og ram­mer fra Ki­na og In­dia.

I til­legg er nett­sal­get sup­plert av et øken­de an­tall forhandlere.

– I dag har vi rundt 60 av dem rundt om i Nor­ge. De gir stør- re vo­lum, men sam­ti­dig mind­re mar­gi­ner. Når det er sagt: Fort­satt kom­mer 90 pro­sent av om­set­nin­gen fra net­tet, opp­ly­ser Sten­sig.

Det var gans­ke ny­lig at han tok spran­get og be­gyn­te på full tid i Pictureit.no. Sol­g­unn har holdt på i halv­an­net år. Og når Fædre­lands­ven­nen trop­per opp, er det to men­nes­ker til på kon­to­ret.

– Ca­mil­la Tollef­sen kom tid­lig med. Hun dri­ver med kunde­sup­port via chat og mail, pluss la­ger­sty­ring og for­hand­ler­opp­føl­ging. Li­ne Epland gjør også mye for­skjel­lig, så som sup­port, mar­keds­fø­ring og for­hand­ler­opp­føl­ging. Og så lei­er vi inn en gra­fisk de­sig­ner ved be­hov, sier Sol­g­unn Jacobsen.

– Mam­ma le­ser kor­rek­tur på all tekst på pla­ka­te­ne. Hun er pen­sjo­nert læ­rer. Alt må være helt rik­tig!

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Et­ter drøye to år er en ide hen­tet fra et dansk in­te­ri­ør­ma­ga­sin blitt til Pictureit. no AS og fire ar­beids­plas­ser. F.v. Sol­g­unn Jacobsen, Li­ne Epland, Ca­mil­la Tollef­sen og Pet­ter Sten­sig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.