Kraf­tig øk­ning i fast­lands­eks­por­ten

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Fast­lands­eks­por­ten ut­gjor­de 34,6 mil­li­ar­der kro­ner i au­gust. Det er en øk­ning på 10,2 pro­sent fra sam­me må­ned i 2016, vi­ser tall fra SSB.

Også vare­eks­por­ten had­de en so­lid øk­ning. Nor­ge had­de ved ut­gan­gen av au­gust må­ned eks­por­tert va­rer for 65,3 mil­li­ar­der kro­ner, en opp­gang på 8,8 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i 2016.

To­tal­tal­le­ne for im­port, som var på 52,9 mil­li­ar­der, har nær­mest stått på ste­det hvil. Det gjør at han­dels­over­skud­det, dif­fe­ran­sen mel­lom im­port og eks­port, har økt med hele 74,3 pro­sent, el­ler 12,4 mil­li­ar­der kro­ner.

Iføl­ge SSB er en vik­tig fak­tor at im­por­ten av skip og olje­platt­for­mer va­rie­rer fra må­ned til må­ned. Uten dis­se pro­duk­te­ne har im­por­ten økt med 3,8 pro­sent fra au­gust 2016. Han­dels­over­skud­det blir da la­ve­re, og har da økt med 46,3 pro­sent.

Også eks­por­ten av fisk har økt, med 6,6 pro­sent. To­talt i au­gust ble det eks­por­tert fisk for 7,3 mil­li­ar­der kro­ner.

I olje- og gassek­to­ren har det vært både opp- og ned­tu­rer. Eks­port­ver­di­en av rå­olje ut­gjor­de 17,4 mil­li­ar­der kro­ner i au­gust, som er en ned­gang på 3,7 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me må­ned i 2016. Olje­pri­sen steg med nes­ten 11 kro­ner per fat, noe som be­tyr at ned­gan­gen skyl­des la­ve­re vo­lum.

Eks­por­ten av na­tur­gass gikk der­imot opp, og end­te på 12,6 mil­li­ar­der kro­ner i au­gust. Det til­sva­rer en opp­gang på 31,5 pro­sent, el­ler tre mil­li­ar­der kro­ner, sam­men­lig­net med 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.