Mer tra­fikk på uten­lands­fer­jer

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

I alt ble det frak­tet 1,6 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer med uten­lands­fer­ger i and­re kvar­tal 2017. Det er en øk­ning på nær ti pro­sent fra sam­me tid året før.

Det vi­ser tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

Hur­tig­ru­ten har også hatt en li­ten øk­ning i and­re kvar­tal, på 2 pro­sent. Det til­sva­rer 2.000 pas­sa­sje­rer. I lø­pet av førs­te halv­år 2017 var det der­imot en ned­gang i an­tall rei­sen­de med 1.400 sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i 2016.

Tra­fikk­øk­nin­gen gjel­der de fles­te hav­ne­ne med ferge­for­bin­del­se til ut­lan­det, sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.